Moreel en cultureel pact tussen christenen en moslims

Een versterkt christendom en de reformistische islam zouden een „moreel en cultureel pact" moeten sluiten, om de huidige spanning tussen moslims en de verdedigers van de westerse cultuur te verminderen. Dat betoogde Egbert Schuurman, hoogleraar filosofie en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, schrijft NRC Handelsblad. Volgens Schuurman, die afgelopen donderdag zijn afscheidsrede uitsprak als hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de universiteit van Wageningen, bestaat er „veel overeenstemming” tussen de islamitische en de christelijke kritiek op „uitwassen” van de moderne cultuur, zoals „leeg materialisme” en „de overheersende rol van het technische denken”.

De christelijke en islamitische religie kunnen volgens hem „op hun wijze bijdragen aan een globaliserende cultuur, waarin het leven niet wordt bedreigd, maar verrijkt en waarin meer recht en gerechtigheid wordt gedaan”. De ethiek van de reformistische islam en de cultuurkritiek van het christendom zouden elkaar volgens hem met name kunnen helpen en versterken in hun zorg om natuur en milieu, om wereldwijde sociale rechtvaardigheid.

Indien een dergelijke levensbeschouwelijke toenadering uitblijft, meent Schuurman, zal „de strijd verhevigen en het islamitisch geweld toenemen.” Schuurman distantieert zich in zijn rede, over de „uitdaging van de islamitische technologiekritiek”, van de fundamentalistische en gewelddadige islam, maar vestigt zijn hoop op hervormingsgezinde moslims die de moderne cultuur niet afwijzen, maar wel een hernieuwde morele bedding willen geven. Hij sluit daarmee aan bij de traditie van de conservatieve cultuurkritiek in het Westen.

De spanningen tussen de islamitische wereld en de globaliserende technologische cultuur kunnen in zo’n nieuwe „ethisch raamwerk” afnemen, meent Schuurman. Op basis van hun overeenkomstige cultuurkritiek moeten moslims en christenen zich samen daarvoor inzetten. Als je de balans opmaakt blijkt er veel overeenstemming te zijn tussen de islamitische en christelijk-wijsgerige cultuurkritiek. Beide gaan terug op hun religieuze posities. „Hoezeer die religies ook verschillen en onoverbrugbaar zijn, in hun cultureel verzet hebben ze inzake de ethiek veel gemeenschappelijk.”

Lees ook:‘Voer islamitische wetgeving in!’
Lees ook:‘Diepe wonden in betrekkingen christenen en moslims’
Lees ook:Klink wil actievere participatie kerken in maatschappelijk debat
Lees ook:Een Joods-christelijke omgang met de islam
Lees ook:Moet je hebben: Orgel-ringtone van Psalm 116

16 reacties op “Moreel en cultureel pact tussen christenen en moslims

 1. F.Floor (61)

  Een slechte Hoogleraar die in “Reformatorische wijsbegeerte” doceert en ik wist niet eens dat dat bestond!
  Ik kom zelf uit die kringen en kan over hun kindermishandelingen dus zeker meepraten.
  Inderdaad is de zijtak van Reformatorisch datgene wat men “de ligten” noemt dus zeg maar degenen die het allemaal niet zo nauw nemen.
  Maar dan…
  Iedere vergelijking met Islam gaat mank omdat er alleen Islaamgelovigen bestaan en afvalligen. Toch worden er op TV hele zoektochten gehouden naar een zg. “gematigde” en als ze die dan eindelijk beeldvullend op TV hebben vertoond blijkt hij slechts “Double-Dutch” te spreken want dat is volgens profeet Muhammed toegestaan.
  Over dat “afvalligheid” zijn in Nederlandse tijdschriften als Vrij-Nederland, Elsevier, NRC ezovoorts toch al vele waarschuwende artikelen over verschenen en heeft die scheidende Hoogleraar Schuurman die dan niet gelezen? Ik vraag me nu toch werkelijk af of hij zijn vakliteratuur wel heeft nageplozen want dat verhaal over afvalligheid moet je toch opvallen? Een oen!
  Toen ikzelf me in 1974 in de Burgelijke Stand als gelovige van: Nederlands Hervormd liet uitschrijven vulde ik naar waarheid in: gnostisch. Is een bestaand geloof en wordt door de meeste Hoogleraren in de godgeleerdheid onderwezen als het oorspronkelijke geloof lang voor er kerken bestonden. Geloof het of niet, maar de ambtenaar veranderde dat in: “geen”.
  En dat alles omdat gnostiek geen kerken bezit maar wel bijna alle Hoogleraren?
  Mijn familie was razend op mij. “Wordt jij maar fijn heiden” zo beet mijn broertje me toe. En dat doet pijn hoor! Elke zichzelf respecterende universiteit heeft gnostische Hoogleraars maar geen enkel kerkgebouw en dus zijn we opeens een sekte of zo?
  De Israelische legerleiding die van het Rockefellermuseum de deuren eruit bliezen en de Qumran-snippers onderzochten, kregen toen over dat na 330 na Chr. ontstane Christendom een vreemd gevoel over zich heen en noemden die Westerse godsdienst vanaf toen: TOTALE OPLICHTING. Vanaf 1989 is de verhouding met het Vaticaan grondig verstoord geweest door deze kwalificatie van de legerleiding en pas in 2000 weer enigzins hersteld.
  Maar we leven nu in 2007. Laten we eens naar het meest ge-islamitiseerde land kijken dat er bestaat en dat is atoomstaat Iran.
  25 jaar geleden waren er nog slechts 1%Soefi’s en nu zijn dat er al meer dan 15%!!
  Soefi is helemaal geen echte Islaam maar de spirituele kant ervan zoals gnostiek en theosofie. Oja, die Mufti’s hebben al vele blokfluitlessen verboden maar toch, je merkt gewoon dat Islaam van binnenuit aan het reviseren is, aan het reformen. Iets dergelijks zie je immers toch ook in China met dat verboden Qui-Tsjong wat alleen wat soepel bewegen inhoudt maar de communisten zijn er doodsbang voor.
  Ikzelf zie in dit alles een bepaalde zoektocht van de jeugd in, de leer van de oude zakken heeft afgedaan en een nieuwe leer wordt door nieuwe zakken verkondigd.
  Bijgevolg moet ik de rede van scheidend Hoogleraar Schuurman als totale kwats naar het walhallah van zijn eigen Refomatorische verblindheid verwerpen: hij verstaat niet de roep van de jeugd die – als de boeken niet kloppen – zelf op zoek zal gaan naar betere boeken om dat lege godzoeken in hun brein mee te kunnen vullen – al dan niet met het nu verboden blokfluitmuziek. En oja, ik heb medelijden met de kinderen van professor Schuurman en hoop dat hun bespaard is gebleven wat ikzelf met 6 keer in het rond bekeerde ouders heb meegemaakt.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Hanneke

  Beste Floor, kun je ook even inhoudelijk op het artikel van Schuurman ingaan? Gezien je leeftijd en de dingen die je noemt, heb ik namelijk het idee dat je het produkt bent van een frustrerende streng-gereformeerde jeugd met een autoritaire vader en een zeer bedeesde moeder, in een stereotyp gereformeerd gezin van de jaren 50 en 60. Mensen uit dat soort gezinnen hebben dermate veel nare dingen meegemaakt dat ze een verwrongen beeld hebben van alles wat riekt naar gereformeerdheid dan wel reformatorisch-heid.

  Je keuze voor het gnosticisme respecteer ik, maar niet dat je gereformeerden afrekent op de vooroordelen die je in je eigen jeugd ontwikkeld hebt. Ik heb zelf enkele jaren terug college gevolgd bij dhr. Schuurman en kan je verzekeren dat hij de jongeren tijdens zijn college JUIST stimuleert om aan de hand van zowel christelijke als niet-christelijke filosofen na te denken over ethiek, het omgaan met mensen en het omgaan met de wereld. Schuurman OPENT juist deuren in plaats van dat hij ze SLUIT.

    /   Beantwoorden  / 
 3. F.Floor (61)

  Gefrustreerd? Erger nog. Ik zeg hun dat ze slachtoffer zijn van een opgeblazen vergissing, namelijk dat 1 man kans zou zien om alle zonden ter wereld te kunnen dragen.
  Tenminste, zolang de naam van enigste zoon van god, naelijk ene Here Jezus maar op je lippen brandt.
  Het is wat het is: totale oplichting!
  Waar is de vervangingstheologie? Allang als fabels ontmaskerd. Waar is de kinderdooptheologie als vervanging van de besnijdenis? Onbijbels. Waar is de superioriteit van de man over de vrouw? Onbijbels (bron: RD!!). De Zoon van God? Blijkt een op bevel van Constantinus verplichte toevoeging te zijn die geen 2 geloven in zijn Rijk toestond en daarom zijn de haakjes met daarin de volgende woorden: (naar men meende) toegevoegd in de evangelien.
  Maar toch: als jouw pappie met een klauwhamer jouw kop inslaat en na 3 dagen bewusteloos tegen je zegt dat gods woord zo wat beteer bij je binnendringt – ben ik nou gefrustreert?
  Als jouw pappie met een stevig broodmes in jouw buik prikt en zegt: ga je naar catechesatie of niet, antwoord? Ik zei: ja graag, en dacht: ach sterf duivel.
  Maar ben ik nou gefrusteert?
  Ik vroeg het aan prof.dr.Pietje Vroon, toendertijd hoogleraar Universiteit Utrecht in psychologie alsook wijsbegeerte en hij liet me een gaatje in zijn koppelriem zien waarin zijn vader met een mes had gestoken en sindsdien deed hij die broekriem nooit meer uit want die had hem tenminste nog het leven gered.
  Vooroordelen zijn dit, zeg jij??? Nee moord.
  Het Reformatorisch Dagblad had in 1992 een hele pagina vol over geweld in Refo-gezindte maar niemand pikt dit op. Maar nu is het 2007 en het 1e halfjaar zijn al 69 kinderen uit de huizen van Refo-ouders verwijderd wat in heel 2006 nog niet eens de helft was!
  Dus hoezo?- dat zijn 50 en 60er jaren??? Nee hoor het commentaar van de Jeugdzorg was overduidelijk: we wisten niet dat het in deze kringen zo erg kon zijn (Nos-TT 2007.)
  Maar je vroeg me te reageren op Schuurmans artikel. Echter, dat gaat helemaal niet over de superioriteit van het Reformatorische geloof maar over onvindbare gematigden in de Islam en – die bestaan niet.
  Sterker, er zijn zelfs helemaal geen Islamitische gastarbeiders in Nederland want die zijn haast allemaal vertrokken naar hun thuisland – wat we ervoor in de plaats kregen zijn, volgens de pas hier in de universiteit eruitgevlogen professor vdHorst een stel aanhangers van Nazi-ideologie maar dan onder het mom van Islaambekering. Prompt moest de prof zijn toespraak wat kuisen maar het was wel waar wat hij zei.
  Overigens ben ik al in 1963 in de Utrechtse Rijksuniversiteit gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid, promotoren G.Quispel en vdBroek op een 3,5 cm dik proefschrift met als titel: ‘Prehistorische Elektrotechniek en de Brainwashingbox van Mozes’ maar ben daarna de industriele electronica ingegaan.
  Oja, ze hebben me wel 3x gevraagd als dominee en ook aartsbisschop Alfrink zalfde mij prompt tot RK-priester maar omdat ik geen plaatvervanger accepteer ging ook dat niet door.
  Ik heb het wel eens in familiekringen verteld maar dit geloven ze allemaal niet eens dus ze zoeken die oplichting maar uit!
  Hoor eens, ik studeer al 44 jaar in verschillende universiteiten dus op het gebied van geloof en godsvrucht kan me niet zo bijster veel meer bijgeleerd worden.
  Mag ik het daarom met Schuurmans artikel oneens zijn?

    /   Beantwoorden  / 
 4. kluut

  Floor, er ligt nog een vraag van mij op antwoord te wachten…..

    /   Beantwoorden  / 
 5. Koos

  1Koningen 18:26

    /   Beantwoorden  / 
 6. Koos

  Na zoveel onzin maar eventjes ge-googled (het voordeel van zoveel hooghartigheid dat iemand goede sporen achterlaat.)
  Een leuke link gevonden van een zaak van de raad van de journalistiek.
  http://www.rvdj.nl/1989/19
  Het betreft een 42-jarige elektricien (Uitzendkracht) genaamd F. Floor te Bunnik (in 1989) (dezelfde plaats als zijn site)
  Hij heeft zich tot deze beweging bekeerd vanuit een reformatorische opvoeding nadat hij zichzelf als paragnost had ontdekt.

  En hij ontvangt kennelijk ook boodschappen, van…… Het blad Terdege stelt: van Lucifer of de satan.

  2Koningen 10:27

    /   Beantwoorden  / 
 7. F.Floor (61)

  Ha dat zijn geen sporen maar heb ik bewust zo laten staan. Ik was op dat moment ZZP-er en betaalde gewoon ondernemersbelasting en hief btw. Je kunt een ondernemer werkloos noemen maar dat is geen gezagsverhouding zoals een uitzendkracht maar ik werkte dus gewoon op zoiets als: leg een installatie aan zonder tekening.
  Sorry hoor maar het blad is gewoon Reformatorischen zoals ze zijn namelijk het woord “duivel” ligt bij hun voorop de lippen en overgieten met dit woord eenieder die er een andere mening op nahoudt.
  Neen ik ben niet tot een beweging bekeerd want ik ben gnostisch (net als iedere Hoogleraar in godgeleerdheid trouwens) en het blad nam stiekum foto’s in een behandelkamer van een traumateam in Utrecht. Op de coverfoto zag je een verkracht meisje dat haar hele ziel en zaligheid heeft uitgestort want tranen had ze sindsdien niet meer, door geslachtsziekte zelfs geen baarmoeder.
  Toen die fotograaf van dat blad ‘Terdege’ wegliep heb ik hem een bijbeltekst in zijn handen gedrukt wat of we nou eigenlijk echt aan het doen waren:
  Zo gij uit uw midden wegdoet het jukhout,
  en de geknakte en verbrijzelde van geest aan uw ziel doet laven.
  Dat zal uw Licht oprijzen als de middagzon,
  en uw donkerheid zal zijn, als middenop de dag.
  Ik hem opgebeld en gevraagd: dus zo zetten jullie een verkracht meisje op de cover met zulke verzonnen duivelsverhalen erbij?!!
  Nee dat moest zo van de Hoofdredacteur van ‘Terdege’ om hun lezers te waarschuwen voor een duivelsgeloof” – was zijn antwoord.
  De klacht aan de Raad van Journalistiek was dan ook over indringers.
  Hun antwoord was dat ik dat van zulk soort journalisten had KUNNEN EN MOGEN VERWACHTEN want ik wist dat het Reformatorischen waren.
  Ik hoop je de andere kant van een verkrachtingsverhaal en baarmoederverwijdering te hebben laten zien want halve waarheid is geen waarheid.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Koos

  “Magnetiseur Frits Floor uit Bunnik stemt niet in met de eerst genoemde richtlijn.
  Hij gelooft niet in doorverwijzen naar de huisarts of specialist. ‘De
  mensen die bij mij komen, hebben het hele circuit al doorlopen. Pas als alle
  mogelijkheden zijn uitgeput, komen ze bij mij.’ Hij heeft op basis van Reikiingrediënten
  een eigen behandelmethode ontwikkeld.”

  http://www.oogstpublicaties.nl/cms/images/stories/Reiki.pdf

  Je bent niet gnostisch, je bent een verwarde man en een leugenaar.

  2Koningen 10:27

    /   Beantwoorden  / 
 9. Johan

  Frits, het spijt mij oprecht dat je zo slechte evaringen hebt met mensen. Want dat zijn (waren?) je ouders! Natuurlijk, ze hangen (hingen?) een geloof aan. Maar, je claimt een intelligent man te zijn, dus je bent bekend met dat spreekwoord over kind en badwater. En wat blijkt? Dat is precies wat jij gedaan hebt! Uit, overigens terechte, boosheid over de behandeling door je ouders, verwerp jij het christendom! Terwijl het christendom NERGENS de behandeling die jij hebt moeten ondergaan (ik neem je verhaal voor waar aan) goed keurt of zelfs gedoogd! Ik vind het jammer dat je de gnostiek bent gaan aanhangen. Het feit dat half wetenschappelijk Nederland zichzelf als gnostisch bestempeld, maakt het natuurlijk nog niet tot waarheid.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Arjanne

  Lieve gelovigen,

  Zijn we niet bezig om God te verdedigen?
  Geloof is een KEUZE, kiest gij heden wie gij dienen zult, je hoeft niet, je mag, wij kunnen elkaar echt niet overtuigen, ik vind de toon wel erg hard worden, blijf bij Gods liefde en bid dat ogen open mogen gaan, er is er maar 1 opuit om ons van God af te houden, hij weet dat zijn tijd nog kort is, en zal alles in het werk stellen om ons van God vandaan te houden. Hij weet dat hij een overwonnen vijand is, alleen heeft hij nog de vrije hand om rottigheid uit te halen.
  Jezus is en blijft overwinnaar! Straks mogen we bij hem zijn tot in eeuwigheid, heerlijk ik kijk er naar uit, jullie ook, het leven is hier gelukkig maar tijdelijk.

    /   Beantwoorden  / 
 11. kluut

  Geloof is ook een gave. Aan Els en Sander heb ik in de thread “Noach’s ark” voorgesteld om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een blanco experiment te doen. Hebben zij niet op gereageerd. Is overigens ook een aan te bevelen experiment voor vriend Floor. Beter dan op vuur te lopen is het om het vuur in je binnenste te ontvangen. Zie wat ik schreef over de ervaring van Pascal. Dat vuur wat God in ons binnenste wil zenden bij overgave aan Hem maakt niet alleen een eind aan alle twijfel maar brandt ook weg al die nare herinneringen, verkeerde eigen impulsen, zelfverheffing, enz. enz. Je wordt echt een ander mens. Voor ieder aan te bevelen.

    /   Beantwoorden  / 
 12. F.Floor (61)

  Mooie woorden: Gods liefde enzo, maar als er in jouw vakgebied een in zijn rectum 5-jarig verkracht jongetje door zijn vader de trap wordt opgedragen en zegt: volgens medische documentie is alleen een magnetiseur nog in staat een dergelijke invalide te genezen, ja wat doe JIJ dan?
  Er staan 2 wegen voor JOUW open:
  a. neem een handboek van radiomonteur Sigmund Freud maar die is in 1988 ontmaskerd door enkele duitse psycholiestudentjes.
  b.ga er luidkeels bij bidden.
  en c. de neuroloog hebben ze al gehad.
  Ja zijn pappie was al bij zes dominees geweest vertelde hij me, en toen naar de pastoor die met een natte kwast begon te spetteren en allemaal bakten ze er niks van.
  “Maar jij kan toch over vuur lopen?” zei de radeloze vader “als je dit kunt doe wat en als het niet lukt dan hebben we het in ieder geval tenminste nog geprobeerd”. Heb jij ooit een volwassen kerel zien huilen met dikke waterladers?

  VERTEL: wat zou JIJ doen in dit geval?
  Volgens mijn oude moeder moest ik hun beiden wegsturen want alleen Jezus geneest. Maar dat klopt niet want die had 70, en nog een andere 70, en Petrus zag er nog eentje, en dan nog de 12en dus totaal= 70+70+1+12+1=154 die kennelijk “geneeskunstjes” beoefenden.
  Je moet wel lezen wat er staat vond ik maar daar was ze totaal blind voor.

  Voor zoiets, dus een psychische schok hebben we medische muziek voor. Beroemd geworden is de Canon in D-dur, maar ik koos in dit geval voor de Pastorale van Panini dat juist speciaal voor dat rectum-bloederigheid door die componist is geschreven als kerkmuziek want het kwam toen nog wel vaker voor.
  Dus gewoon het kereltje op de keukentafel en gezegd: “Probeer de melodie als het ware op te zuigen en elke toon te volgen”
  Toen de plaat was afgelopen: “Nou ik wil dat je nu probeert er zelf af te komen” en, het kereltje liep weer, met een totaal verslagen vader in mijn studeerkamer.
  “Ja we wisten wel dat er met zijn zenuwbanen niks mis was maar waarom kunnen al die “logen” dan niet wat jij wel kan?”
  Dat wist ik niet. Prompt was ik tot medisch erkende magnetiseur verklaard (nou ja, ik ben dus al in 1963 afgestudeerd tot doctor in de godgeleerdheid op mijn 3,5cm dikke proefschrift: “Prehistorische Elektrotechniek en de Brainwashingbox van Mozes” maar dat is eigenlijk relkunde en oproerpshychologie in mijn toenmalig beroep als politiemedewerker.
  Ik schaamde me als electronicus verschrikkelijk om doctor in de godgeleerdheid te zijn en werd zelfs nog 3x als dominee gevraagd ook… het idee!
  Maarja, psychologie pruimde mij niet omdat ik die evolutietheorie als het beginpunt van Nazi’s, zyclongas-B en humanische beschouwde en nog. Het onderdeel massa-psychologie was dus voor mijn helaas niet weggelegd en doordat er 2 onvervalste Nazi’s in het Hoofdbureau rondliepen vloog ik eruit.
  Ook ontmaskerde ik de vriend van mijn vader ds.Meyers in Bilthoven die in 1963 kerkrechter was binnen de NH-kerk maar wel 128 joden had aangebracht vond ik in het archief. Tot aan de Hoge Raad vocht die zijn ontnomen Nederlanderschap aan maar verloor alle procedures. Woest was mijn pappie op mij en richtte de dubbelloops 2x16mm hagelpatronen op mij die ik nog maar net uit zijn handen wist te trappen.
  Nee ik heb geen badwater weggegooid. Ik ben gnosticus en dat geloof bestond algemeen tussen -100 tot +330 na Chr.
  Vanaf toen dulde keizer Constantijn geen 2 geloven in zijn Rijk en verplichtte tot vereniging van 3 geloven en dus moest de bijbel op cusiale punten enigzins worden aangepast zoals iedere dominee heel goed weet en deze vereniging “legaal” verklaart.
  De kern van dat Mitrasgeloof – en dat vanaf 330 dus de grondslag van onze “verlossingsleer” werd is dat Jezus niet Jozef als vader zou hebben maar dat de god Mitras zijn broek uittrok en een reeds verloofde maagd probeerde, dat werd dus Mitras de 2e, en die sloeg een draak uit de hemel neer die allemaal kleine draakjes werden. Vandaar dat je in onze bijbel de toevoeging tussen haakjes kunt vinden:
  (naar men meende) want Jezus moest op een onecht kind van Jozef gelijken en dat wordt heden ten dage alsnog zo geleerd. Alleen Moslems, joden en gnostici geloven allemaal dit bedrog niet.
  Toen in 1989 een Italiaanse professor zei: “de joden zijn een vuil ras” was dat de druppel en smeten Israelische soldaten hem van Jordaans gebied (oost-Jeruzalem) af en bestormden de Rockefeller-University waarvan ze de deuren eruit bliezen van pure kwaadheid. En TOEN pas ontdekten ze waarom het Vaticaan nooit de manuscripten van grot 4-8 nooit hadden vertaald. In 1992 gaf de Israelische LEGERLEIDING een persconferentie over de gevonden papyrussnippers die naar Leiden overgingen met een sneer aan het Christendom: TOTALE OPLICHTING.
  En daar kon het Vaticaan het mee doen. Die relatie was dus verbroken tot in 2000 hun paus een bezoekje aan Jerusalem bracht.
  Maar badwater weggegooid? Ja heel smerig is dit badwater zeker wel. Maar wat moois kwam er uit dat teiltje vandaan, subliem!

    /   Beantwoorden  / 
 13. kluut

  Beste Floor,

  Je bent slecht op de hoogte, en dat voor een gepromoveerd iemand. Als je echt zou willen weten wat waarheid is zul je nog stevig aan de studie moeten en niet naar hartelust selectief wat graaien in de grabbelton van de gnostiek of in je eigen selectieve geheugen.

  Overigens, de waarheid is een Persoon. “Ik ben de weg, de waarheid en het Leven” Woorden van Jezus om serieus te nemen.

  Als je echt lef hebt, en vrij in het leven zou willen staan zonder de ballast van je verleden, dan zou je toch echt eens om dat zuiverende vuur in je binnenste moeten vragen. Nu woedt er een verkeerd vuur in je en je voedt het voortdurend met je eigen herinneringen zonder dat die ooit verteren.
  Als je zo doorgaat zul je dit helse vuur NOOIT meer kwijt raken.

  Daarom raad ik je voor de laatste keer aan:
  Vraag om dat andere vuur (zie Pascal), dat reinigt, dat loutert, zodat je als een gereinigd mens niet alleen je laatste jaren van dit leven maar ook AL de tijd daarna in Vrede zult beleven.

  Ik wens het je van harte toe.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Johan

  Het is gezegd, het is verworpen. Ik denk dat ik het stof maar van mijn kleren klop, en me richt op mensen die het niet klakkeloos verwerpen, of een bittere wortel lekker koesteren.

    /   Beantwoorden  / 
 15. JB

  De missie van Avatar in de wereld is om de integratie van geloofssystemen te katalyseren.

  Wanneer we inzien dat het enige verschil dat er tussen ons bestaat onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreëerd en gediscreëerd kunnen worden, dan zal het welles-nietes-spel ophouden en zal een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Danny Abdullah van Strien

  Ik ben Moslim Allah is mijn Geloof En de Moskee is mijn tweede huis

  Danny Abdullah van Strien

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.