De Paus wil weer terug naar af met invoering Latijnse misdiensten

Paus Benedictus XVI wil binnenkort de traditionele Latijnse mis opnieuw toelaten. Volgens de Italiaanse pers wil hij die beslissing op zijn tachtigste verjaardag (16 april) bekendmaken, in de vorm van een 'Motu Proprio', een apostolisch schrijven, schrijft Kerknieuws.nl. Mooi is dat. Volgens mij ga je daarmee juist weer terug naar af. Terug naar de tijden waarin religie vooral een zaak was van geleerden, mensen die bij machte waren om de Latijnse taal eigen te maken. Het boerenvolk moest maar gewoon slikken wat de geestelijken zeiden, als ze het al konden verstaan. Jezus plaatst een kind in het midden, als voorbeeld, en ik vermoed dat die hummel vrij weinig mee zal pakken van het evangelie tijdens een Latijnse mis.

De paus wil de toenadering tot de katholieke kerk van de 'traditionalisten', die de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) afwijzen. De traditionele mis wordt in het latijn gehouden en de priester staat tijdens de Eucharistie (Avondmaal) met de rug naar de mensen.

De hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie werden destijds gezien als de belangrijkste stap in de 'modernisering' van de kerk. De oude liturgie werd tijdelijk afgeschaft en in 1984 onder strenge voorwaarden weer toegelaten door Paus Johannes Paulus II. De details van het Motu Proprio zijn nog onbekend. In Frankrijk leven de meeste traditionalisten en aanhangers van de voormalige Franse bisschop Marcel Lefebvre, die in 1988 geëxcommuniceerd werd. Wereldwijd telt het broederschap 200.000 aanhangers.

Lees ook op deze blog:
Paus spreekt zorg uit over aanhoudend geweld en ellende

Lees ook:RK document: ‘Protestantse kerken zijn niet echt kerk’
Lees ook:Paus Benedictus XVI: ‘voor celibaat, tegen homohuwelijk’
Lees ook:Kardinaal begrijpt joodse teleurstelling niet
Lees ook:Paus: joden moeten Jezus erkennen
Lees ook:Paus spreekt zorg uit over aanhoudend geweld en ellende

11 reacties op “De Paus wil weer terug naar af met invoering Latijnse misdiensten

 1. P.G.M. Klaassen

  Geachte auteur heer D. Slager,

  Ik geloof dat de vrijlating van deze oude Latijnse liturgie juist zéér goed is. In de vernieuwde, moderne vieringen die naar gelang het humeur van de celebrant-priester verschillen en door allerlei parochieraden worden samengeknutseld, is vaak de aanwezigheid van diezelfde Jezus Christus en de geest van offer aan God ver te zoeken.

  Ik weet niet vanuit welk perspectief u schrijft (wellicht protestants?), want de Eucharistie of Heilige Mis is in de rooms-katholieke Kerk geen Avondmaal. Slechts de communie kan men als een soort geestelijk maal zien. De instellingswoorden van een gewijde priester hernieuwen naar katholieke opvatting het kruisoffer op Golgotha.

  Het vieren “met de rug naar de gelovigen” is juist het vieren mét zijn allen gericht naar diezelfde God (waarvan het oosten het symbool is volgens de christelijke kerkvaders, omdat vandaar Jezus zal wederkomen volgens hen).

  Het Latijn is niet om het voor de leken onverstaanbaar te maken. Het is om én de tijd (naar de 1e eeuw) én de landsgrenzen (Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen allemaal samen bidden) te overstijgen én om de eerbied uit te drukken. Te volgen is het voor elke boer met een zogenaamd volksmisboek of missaaltje. Daarin staan de vertalingen van de gebeden.

  De uitleg van het evangelie volgt in de preek in de landstaal. Bovendien wordt het evangelie en worden ook andere lezingen in de Tridentijnse mis, in de volkstaal gelezen vanaf de preekstoel of ambo. Het kind wordt dus wel degelijk benaderd. Ook krijgt het kind echter het verheven gevoel dat mijn vader als misdienaar mocht meemaken, namelijk aanwezig te zijn bij directe communicatie met de almachtige God. En bovendien is de uitleg aan kinderen gegeven in de jeugdcatechese die een pastor zou moeten geven. Ook over de liturgie.

  Ik heb gehoord van veel mensen in onze streek, Zuid-Nederland, dat zij de Kerk de rug toe hebben gekeerd door alle omwentelingen. Een vrouw van in de 50 zei zelfs, dat ze zich “beroofd voelde” door wat zij het “modernisme” in de “nieuwe kerk” noemde. Ik denk dat deze verloren schapen, waaronder mensen van allerlei alooi zijn, terug kunnen komen als liturgische eerbied en een serieuze katholieke eredienst hersteld wordt. Bovendien gaan jongeren dan het geloof serieus nemen, denk ik. Want wie brengt nu het moeilijke offer van geen sex voor het huwelijk, als het kerkbeeld dat is wat in een klap- en dans-mensverheerlijkingsdienst geformuleerd wordt?

  En in het tijdperk van de globalisering is de uniforme roomse ritus in het Latijn, die wij al terug vinden in de liturgiebeschrijvingen van o.a. Pseudoambrosius ca. 390 n. Chr., een oplossing om gezamenlijk te bidden.

  Ik heb wat betreft ‘traditionalisten’ even gezocht. En wat blijkt? Er bestaan daarin drie groepen en één groep er van heeft al pauselijke abdijen en kerken, en accepteert het Tweede Vaticaans Concilie. Bovendien vond ik bij Radio Vaticaan dat ene prof. Kaschewsky bewezen heeft dat bisschop Lefévre niet geëxcommuniceerd is, omdat hij iets niet wilde verbreken. Volgens datzelfde Radio Vaticaan schat het Vaticaan het aantal aanhangers van bisschop Lefévre op meerdere miljoenen, waarbij er ook veel niet-actieve sympathisanten zouden zijn.

  Wat betreft het boerenvolk heb ik gevonden, dat in Engeland in de 16e eeuw juist boerenvolk in opstand kwam tegen invoering van de volkstaal en nieuwe gebeden. Overigens zijn de boeren hier in de streek nog altijd voor latijnse gezangen en riten, wat bij Maria-kapelletjes wel tot uitdrukking mag komen en bij de vaandelzwaaiers en hun gebed.

  Ik ben het met uw negatieve indruk dus niet eens. Benedictus zal wel weten wat hij doet. Gevoel voor stijl heeft hij wel. Zowel in liturgie als met zijn Prada-schoenen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. P.G.M. Klaassen

  Enkele linkjes gevonden met google voor de lezers…

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditionalisme
  http://www.ecclesiadei.nl/docs/stickler001.html
  http://www.stpiusx.nl/
  http://www.ifuv.org/

  Wel raar trouwens dat paus Benedictus XVI door het opnieuw toelaten van de oude Latijnse viering van vroeger “toenadering” zou zoeken tot traditionalisten waaronder volgens deze bronnen kardinaal Alfonsius Stickler en kardinaal Lefebvre. Kardinalen zijn volgens mij altijd ere-pastoors van de Kerk van Rome en kiezen de paus. Hoe kunnen die kardinalen nu moeten “toenaderen” tot de katholieke Kerk?

  Misschien berichtje een beetje aanpassen?

  We moeten misschien leren voor herbronning open te staan. Ook al is deze Latijnse mis voor veel mensen vreemd en onbekend, dat betekent denk ik niet, dat ze eng is of slecht. Integendeel. Verandering van spijs doet eten.

    /   Beantwoorden  / 
 3. P.G.M. Klaassen

  Misschien zou de titel:
  “PAUS WIL TERUG NAAR DE BRON” een betere uitdrukking van de intentie van Benedictus zijn. Lijkt me. Voor deze latijnse mis werden in de Middeleeuwen tot veertig jaar geleden kathedralen en kloosters gebouwd en ook Da Vinci en Michelangelo schilderden in gebouwen om de ervaring van de latijnse mis op te luisteren. Mozart en Von Beethoven en Da Palestrina schreven hun klassieke meesterwerken (misgezangen in polyfonie) voor deze zeer oude romeinse misritus. Denk eens aan Mozarts Kyrië. De Middeleeuwen-historicus Gotthard zegt overigens dat de gewone, ongeletterde mensen in de Middeleeuwen zozeer de kerk bezochten, dat zij de Latijnse gregoriaanse gezangen uit hun hoofd kenden, evenals de vertaling en betekenis die boete-monniken en broeders van het gemeene leven (in Nederland) hun bijbrachten.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Abdulwadûd

  Mij verplaatsen in de situatie van een doorsnee rooms-katholiek is moeilijk met mijn protestantse achtergrond (tegenwoordig ben ik moslim). Echter bij het lezen van (de commentaren op) De Paus wil weer terug naar af met invoering van Latijnse misdiensten van David Slager op Religie.blog.nl, krijg ik een idee hoe het werkt bij ‘de roomsen’. Het prikkelende commentaar van Slager heeft tot nu toe drie commentaren opgeleverd, allen afkomstig van ene P.G.M. Klaassen. Met name het eerste commentaar is voor mij een eye-opener.

  OPEN DEUR
  Dat rooms-katholieken en moslims nogal verschillen is een open deur. Rooms-katholieken kennen heiligenbeelden, moslims juist niet (wat heet). En dat is maar één voorbeeld. In het huidige tijdsgewricht kunnen we echter beter beginnen bij de overeenkomsten. En ja, die overeenkomsten zijn er ook tussen rooms-katholieken en moslims, al heb ik daar vóór het lezen van Klaassens eerste commentaar geen weet van gehad.

  MET DE RUG NAAR DE GELOVIGEN
  “Het vieren [door de voorganger] ‘met de rug naar de gelovigen’ is juist het vieren mét zijn allen gericht naar diezelfde God (waarvan het oosten het symbool is volgens de christelijke kerkvaders, omdat vandaar Jezus zal wederkomen volgens hen),” aldus Klaassen.
  Tijdens het door moslims gezamenlijk verrichtte gebed staat de imam ook met zijn rug naar de gelovigen, men neemt dan dezelfde gebedsrichting (qiblah), voor Nederland is dat het zuidoosten. Op de Dag van de Herrijzenis, zo verwachten de meeste moslims, zal Isa (Jezus) wederkomen op aarde: dàt feit zou een eye-opener kunnen zijn voor niet-moslims.

  EERBIED
  “Het Latijn is niet om het voor de leken onverstaanbaar te maken. Het is om én de tijd (naar de 1e eeuw) én de landsgrenzen (Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen allemaal samen bidden) te overstijgen én om de eerbied uit te drukken,” aldus Klaassen.
  Afgezien van het feit dat het Arabisch i.t.t. het Latijn zeker geen dode taal is, zijn de Arabische ‘liturgische’ teksten een bindende factor voor de wereldgemeenschap der moslims (oemma). Ongeacht hun moedertaal en vaderland, kennen moslims dezelfde teksten: de eerbied voor die teksten schept een band en overstijgt, naast die genoemde landsgrenzen, zeker ook de tijd (naar de 7e eeuw èn daarvoor).

  SOELAAS
  “Een vrouw van in de 50 zei zelfs, dat ze zich ‘beroofd voelde’ door wat zij het ‘modernisme’ in de ‘nieuwe kerk’ noemde. […] Want wie brengt nu het moeilijke offer van geen sex voor het huwelijk, als het kerkbeeld dat is wat in een klap- en dans-mensverheerlijkingsdienst geformuleerd wordt?” aldus Klaassen.
  Nu precies de reden dat moslims vasthouden aan de riten en gebruiken van een vrijdagmiddag’dienst’. Mag ik ‘modernisme’ in dit geval als ‘bidah’ (toevoeging aan de geloofspraktijk) vertalen? Uiteraard hebben moslims, net als de rooms-katholieken, oog voor de moderne tijd. Maar met alle onzekerheden van dien zijn het juist de rituelen en de heilige teksten die soelaas bieden. Dat moet zeker elke gelovige (van welk geloof dan ook) aanspreken.

    /   Beantwoorden  / 
 5. P.G.M. Klaassen

  Geachte heer Abdûlwadud,

  Ik vind uw uitleg verhelderend. Dank u. Alleen is het natuurlijk niet verwonderlijk dat wat u beschrijft over de Islam zo op de leefwijze van de orthodoxe en katholieke christenen lijkt.

  De Islam is immers sociologisch, theologisch en historisch een syncretistische religie die ontstond doordat Mohammed onder invloed van het Ariaans christendom (dat de Godheid van Onze Heer Jezus Christus ontkent), christelijk iconoclasme (gnostische beeldenstormers uit de 6e en 7e eeuw), Talmoedisch Jodendom met haar legalisme en inperking van de menselijke waarde tot alleen de ware [joodse] gelovigen (hij werd door farizeïsche rabbijnen onderricht; de ger tochav van de Talmoed werd onder de Islam tot de status die de “volkeren van het boek” toebedeeld werd), en het heidendom van het Arabisch schiereiland, zijn eigen religie samenstelde uit allerlei elementen. Niet voor niets koos Mohammed de afgod Hubal (maangod) tot centrum van zijn nieuwe ideologie. En de Kaäba was reeds in heidense tijden punt van bidstonden voor de afgodendienaren van Arabië. De meteoriet die men daar als middelpunt en soort goddelijke navel der wereld beschouwd, is daarvan een overblijfsel.

  De islamitische bouwkunst nu, zoals in de moskëen, is direct overgenomen van de Byzantijnse kerken en de Noord-Afrikaanse kerkelijke bouwkunsten. De absis naar het oosten waar vroeger de altaartafel en predikstoel en bisschopszetel stonden, werd na de gewelddadige verovering door en onderwerping aan de Dar-al-Islam tot de absis waar de imam gericht naar het oosten bad. De koepel en minaretten zijn sowieso typisch Syrische kerkbouwrelieken die door de massale expansie van de Islamitische legers overgenomen werden. Natuurlijk werd de christelijke kunst vernietigd als “afgodenbeelden”, alsof foto’s van mensen dat nu ook zouden zijn, zo werd de eerbiedige behandeling van iconen en gedachtenisbeeldjes – die niet aanbeden werden, integendeel – door de Islam verklaard tot afgoderij.

  Wat betreft het Arabisch is natuurlijk het verschil dat in de Kerk Grieks, Hebreeuws en Latijn de heilige talen zijn. Het Hebreeuws is de voor-babylonische taal van Heber en drukt het Oude Testament uit. De oude en eerbiedwaardige cultuurtalen Grieks en Latijn drukken de bekering van de heidenen uit en de wereldwijde missie van Christus. Het Arabisch echter was ten tijde van Mohammed geen cultuurtaal en zeker niet universeel. Dat werd zij pas toen te vuur en te zwaard Islamisering met Arabisering doorgevoerd werd in de veroverde gebieden van Midden-Oosten en Noord-Afrika. (De semitische Koptische taal en de christelijke Egyptenaren bleven immers tot 1700 in Egypte in de meerderheid. Daarna werd meer islamitisch geweld tot bekering ingezet.)

  Sociologisch gezien zijn Arabisch en Latijn natuurlijk wel vergelijkbaar. Ook bewijzen Arabisch en Hebreeuws, dat ‘dode’ talen (klassiek-Arabisch is dood) niet per se ten dode opgeschreven zijn.

  Alleen jammer dat u vanuit iconoclastisch protestantisme de logische, maar betreurenswaardige afval naar de islam gemaakt heeft.

  Verder wens ik u alle goeds en Gods zegen,

  Peegee.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Abdulwadûd

  Geachte heer PeeGee,

  Met alle respect, maar de islam is geen samenraapsel. Ik vind het jammer dat u, en velen met u, de islam een heidense origine toedichten. De islam begint bij Adam en vindt in de 7e eeuw zijn laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem).

  “Alleen jammer dat u vanuit iconoclastisch protestantisme de logische, maar betreurenswaardige afval naar de islam gemaakt heeft,” schrijft u als uitsmijter in uw epistel :-) Vindt u dat jammer, dan mag u dat vinden (ik had al de ‘indruk’ dat u rooms-katholiek bent :-) . Mag ik dan wel een beeld, eh sorry, een mìsverstand uit de weg ruimen?

  ISLAM EN ICONOCLASME

  De islam heeft ook enkele beeldenstormen gekend, waarbij afgodenbeelden die IN en rondom de kaaba waren geplaatst, werden vernietigd. Dat maakt duidelijk dat islam NIETS moeten hebben van afgoderij. Dat maakt duidelijk dat afgoderij niet de basis is van islam. STERKER NOG, de islam kent Allah geen deelgenoten toe. Daarom spreken we over de Eenheid (tawhid) van Allah en niet over de drieëenheid…

  Ter illustratie het volgende fragment uit het NMO radioprogramma over ‘Tawhid’ (‘Eenheid’). Onderaan de tekst vind u de url van de webpagina waar u de gehele tekst van dit radioprogramma kunt nalezen en – indien gewenst – ook kunt meeluisteren, middels een ‘ingebedde player’.

  FRAGMENT UIT ‘TAWHID’ NMO RADIO, 26 JUNI 1996

  “Abraham, vrede zij met hem, is binnen de islam vooral bekend om zijn rechtschapenheid die God hem had geschonken. Hij keurde het Arabische veelgodendom ten zeerste af en hij wilde graag een ieder overtuigen dat afgodsbeelden onnodig zijn, omdat er in werkelijkheid maar één God is. Op een keer stond hij bij de tempel tegenover de afgodsbeelden. Een grote menigte waaronder ook zijn vader stond daar eveneens om de beelden te aanbidden. Plotseling vroeg Abraham aan hen allen: “Wat zijn deze beelden? Waarom aanbidden jullie hen? Waarom zijn jullie zo aan hen gehecht?” Bijna beledigd antwoordden de mensen: “Wij doen helemaal niets verkeerd. Wij volgen slechts het voorbeeld van onze voorvaderen.” Abraham zei toen: “Jullie zijn echt verkeerd bezig. God is slechts één. Hij is de Heer van de hemelen en van de aarde die Hij schiep. Ik beloof jullie: ik zal jullie bewijzen dat deze afgoden van jullie niets waard zijn.” ‘s Nachts toen de afgoden alleen waren, ging Abraham naar hen toe. Alle beelden brak hij toen in stukken, behalve één, de grootste. De volgende ochtend brak er bij de tempel paniek uit. De priesters raakten buiten zichzelf bij het zien van de kapotte beelden. Sommigen huilden, anderen waren woedend: “Wie heeft dit onze goden aangedaan?” riepen ze. “Wie is de boosdoener?” schreeuwden ze. Eén van hen zei: “Gisteren hoorde ik een jongeman over de beelden spreken. Hij heet Abraham.” “Breng hem hierheen, zodat hij verantwoording voor zijn daad kan afleggen”. Abraham was gauw gevonden. Hij had immers niets te vrezen, omdat niemand behalve Allah getuige was geweest van zijn daad. De priesters vroegen aan Abraham: “Abraham, heb jij dit onze goden aangedaan?” Abraham antwoordde: “Iemand heeft het zeker gedaan. Maar kijk! Het grootste beeld staat er nog. Waarom vraag je niet aan hem of hij weet wie het gedaan heeft?” Beschaamd lieten de priesters toen het hoofd hangen.

  PeeGee en andere lezers van deze reactie, ik nodig u allen uit om te luisteren naar de complete radio-uitzending waaruit het citaat over Abraham en zijn beeldenstorm afkomstig is. Kopiëer daarvoor deze url:
  http://abdulwadud.web-log.nl/abdulwadud/2004/02/tawhid_nmoradio.html
  plak deze url in de adresbalk van uw browser en klik vervolgens op ‘Ga naar’ of druk op de Enter-toets. Ik wens u veel luistergenoegen!

    /   Beantwoorden  / 
 7. PeeGee (Klaassen)

  Beste Abdulwahid,

  Ik ken de origine van de koran. In de koran vind je als resten van de synthese tussen allerlei religies zelfs vermaningen om niet onwaardig tot de tafel te treden. Nu, dat is typisch christelijk, het bewijst de oorsprong.

  Ik ben niet tegen verwijdering van afgodsbeelden uit hun cultusplaatsen. Dat deden katholieke heiligen immers ook. Vele sloegen ook zgn. heilige eiken om, denk maar aan St. Bonifatius die voor zijn verwerping van Friese afgodsobjecten de marteldood vond.

  Maar ik ben er wel voor om boeddha-beeldjes en andere afgodsobjecten te bewaren als kunstobject. En daarvan heeft de woestijnreligie Islam helaas weinig geproefd.

  Ik ben tegen afgoderij, als katholiek. En de Allerheiligste Drievuldigheid is één God, ook al begrijpen arianen en dus ook Mohammed dat niet. Dat u het niet snapt geeft u niet het recht om christenen afgoderij te verwijten. Bovendien is de koran een feilbaar boek; de koran beweert immers dat de christenen Vader Zoon en Moeder (Maria) aanbidden, wat een leugen is en nóóit zo geweest is, Nicaea (325), lang voor de tijd dat Mohammed überhaupt kon lopen, bewijst dat wel. De koran bevat aantoonbare dwalingen en fouten. God schrijft geen fouten in Zijn heilige boeken. De andere geest van de onderwereld echter wel.

  Bij Abraham is het Verbond met Israël begonnen en met Christus als zodanig geëindigd én vervuld tot Verbond met alle gelovigen, heiden of jood. (Vandaar dat de moderne staat Israel ook geen goddelijk recht heeft dat zovelen aan haar toeschrijven. Isr. en Jeruzalem van nu is het babylon uit Openb.)

  Tot zover en mijn beste wensen voor u. Tot bekering tot de Verlosser. Uit de “duisternis van de Islam”, zoals het gebed geschreven door paus Leo XIII luidt.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Youssef

  Ik vind het zo jammer dat mensen kortzichtig blijven denken, omdat ze denken dat hun geloof de ware is. Als we met zijn alle wat meer van elkaar wisten, komen we (denk ik ) dichterbij de waarheid. Ik ben zelf moslim, maar ik heb van kleins af aan geleerd dat we meerdere profeten hebben dan alleen Mohammed (VZH). En even een korte reactie op de reactie van Klaassen. Er staat nergens vermeld in de Koran dat Christenen Moeder Maria aanbidden. God heeft alleen gezegd dat hij geen metgezellin Ik zou het maar eerst goed lezen als ik u was, want u moet niet vergeten dat de Koran nooit is veranderd of aangepast wat bij de Bijbel wel het geval is. Ik geloof niet dat er fouten inzitten of dwalingen, anders waren er geen 2 miljard mensen bekeerd tot de Islam. Moge dat duidelijk zijn. De Torat en de bijbel zijn zonder twijfel heilige boeken die door onze boodschappers zijn meegegven. Dat staat ook duidelijk vermeld in de Koran. Maar er is een complete openbaring tot u gekomen. Een perfecte aanvulling op de Torat en de Bijbel. U zou de tijd moeten nemen om de Koran te bestuderen en leren te begrijpen. Ik denk dat uw beeld over de woestijnreligie u diep in de steek laat.
  p.s
  Ik hoop dat u zult bekeren tot de waarheid en u meer opener wordt voor andere religies, die ook van u zijn.
  En er staat zoveel in de Koran, dat er op elke vraag wel een antwoord te vinden is.
  ma3asalamma

    /   Beantwoorden  / 
 9. WCT

  “Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
  Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden,…,, (petitie groep CDA’ers)

  Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

  Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop… Turkije wilt alleen de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij alleen een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Ze moesten lang afwachten, terwijl hun immigratie net als nu gewoon doorging. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden aantal nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, ook miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen…Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

  Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen.

  Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

  Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak…. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.

  Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
  Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt “”Marokko is mijn land”". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…
  En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een “godsdienst/politieke ideologie” die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
  De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten ‘te vuur en te zwaard’ bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

  Christelijke “Prominenten” hebben het steeds over “grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..”, Hoe kom jij aan zo’n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze ‘prominenten’ zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
  Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen gemeenschappelijke informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd “bijeen” is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

  Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
  Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla’s maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van “ongelovigen”; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.

  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders.

  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

  Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

  de Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten
  en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit;

  minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

  geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

  verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor andersgelovigen;

  terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

  alle vluchtelingen (ook reeds aanwezige) niet meer opvangen in Nederland maar uitsluitend in de regio van herkomst; cao’s moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

  geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden;
  herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.

  http://wct-ayasofya.blogspot.com/

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.