Abdulwadûd is geschokt over christelijke visie op het Laatste Oordeel

1 Korintiërs 16 : 22a "Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt!"
Wees niet bevreesd/verheugd beste lezer, ik ben geen christen geworden. Maar bovenstaand vers uit de bijbel trof ik zondag 19 mei jl. aan op Teletekst pagina 345 van de EO. Nieuw is het niet voor mij, niet als voormalig protestant, niet als moslim. De koran staat ook bol van dit soort teksten, al zullen wij moslims nooit van de Heer Jezus spreken. Door mijn deelname aan Religie.blog.nl ben ik mij meer gaan verdiepen in met name refo-gedachtengoed. Sowieso spit ik altijd Teletekst door op zoek naar bijzondere zaken. Nou, bijzonder is het wel, de uitleg die bovenstaand bijbelvers vergezelt.

Allah aanbeden
,,Alleen wanneer we de Heer Jezus liefhebben, zijn we bevrijd van Gods oordeel, lezen we o.a. in Johannes 5 : 24" legt een anonieme prediker uit. Hier wordt het Laatste Oordeel van God benaderd alsof het een straf is waar je onder uit kan komen. Beste lezer, niemand kan aan het Laatste Oordeel van dè God ontkomen. Al heeft u Hem lief of niet, op de Laatste Dag zal Hij over u Zijn oordeel vellen.

Dat oordeel kunt u deo volente beïnvloeden door (te proberen) uw gedrag in overeenstemming te brengen met de Goddelijke wil. En da's ècht niet eng, hoor… Natuurlijk wordt u op uw werken beoordeeld, op uw gebeden, op uw aanbidding. Maar fouten maakt iedereen, dat weet Hij.

God geschoffeerd
,,Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren" (hadith qudsi, dat is een heilige overlevering waarvan de overleveringsketen niet stopt bij Mohammed -vrede zij met hem- maar teruggaat tot Allah. Het is géén vers uit de koran).

Het is voor mij een mysterie waarom christenen denken dat men onder het Laatste Oordeel uit kan komen. Geschokt ben ik ook. Bij deze vraag ik om opheldering aan u, beste lezer. Denken christenen nu wèrkelijk dat ze God kunnen schofferen door zich te willen bevrijden van Zijn oordeel? Denken christenen nu wèrkelijk dat ze zich boven Hem kunnen verheffen? De bal ligt nu bij u…

Dit is de vijfde column van Abdulwadûd voor Religie.blog.nl. Eerdere columns kunnen hier teruggelezen worden. Lezers kunnen reageren via onderstaande reactiemogelijkheid of e-mailen naar [email protected]

Lees ook:Ouweneel: Moslims & christenen moeten het over Jezus hebben!
Lees ook:Abdulwadûd laat zich ondervragen door zijn dochter
Lees ook:Geen brieven, maar (schiet)gebedjes aan God, Jezus en Maria
Lees ook:Muskens wil christelijke God voortaan Allah noemen
Lees ook:Gelovigen en humor: gaat het samen?

51 reacties op “Abdulwadûd is geschokt over christelijke visie op het Laatste Oordeel

 1. J.W. Dijkshoorn

  Beste Abdulwadûd,

  Je hebt gelijk, men komt niet onder het Oordeel uit: iedereen zal worden geoordeeld. Ik ga zelfs verder: volgens Mattheus 25:31 e.v. zullen de mensen geoordeeld worden op hun daden, en (als ik de tekst goed interpreteer) vooral de daden naar de naaste toe.

  Tegelijkertijd heeft een christen de zekerheid dat het oordeel positief zal zijn: we kunnen het niet perfect doen, dat geef je ook aan, en dat betekent volgens de bijbel dat het niet goed genoeg is om de hemel in te komen. God wil alle ongerechtigheid bestraffen, omdat Hij rechtvaardig is. Daarom moet er ook bloed vloeien van offerdieren in het Oude Testament, als een soort van ‘afkoop’, zodat ons eigen bloed niet vloeit.

  Omdat Jezus gestorven is als vervloekte, terwijl Hij zonder zonden was, en op die manier een offer voor iedereen en altijd vormde, is het oordeel positief.

  Het is mij bekend dat moslims dit een belachelijke gedachte vinden, omdat zij er niet aan willen dat Isa, als gezondene van God, kan sterven op zo’n gruwelijke wijze: daar zou God toch zeker een stokje voor steken! Maar juist dat vormt de kern van de boodschap: Paulus zegt niet voor niets in 1 Kor. 1:23-25 dat “Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

    /   Beantwoorden  / 
 2. volgeling van Jezus

  Jezus zegt: Voorwaar voorwaar wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven!

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe!
  (joh 3:16)

  Wij komen niet in de hemel door goede werken, maar door genade, door het geloof in Jezus!

  De bijbel waarschuwt dat een ieder die buiten Christus sterft, voor eeuwig van God gescheiden zal worden en dat is in de hel, een plek van eeuwige pijn

  Bij alle religies moet de mens het voor elkaar maken bij God om in de hemel te komen (en dat is onmogelijk, zelfs heel gruwelijk)

  Christendom is geen religie, maar relatie .
  God maakte het zelf voor elkaar met de mens door Jezus, het kostbaarste wat Hij had te geven voor ons mensen, wat een liefde is dat, onvoorwaardelijke liefde.

  Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.(1joh.5)

  Vriendelijke groeten

    /   Beantwoorden  / 
 3. Abdulwadûd

  @Dijkshoorn @Volgeling

  @Dijkshoorn:
  Met dank voor de heldere uitleg. Nu kan ik beter opmerkingen plaatsen die ik al jaren hoor, opmerkingen in de stijl van de vraag die mij werd gesteld tijdens het interview met EO Visie: “Als ik de islam een beetje begrijp, moet je vooral veel presteren om in de gunst van Allah te komen. Maar stel, dat u te weinig goeds gedaan hebt?”
  Deze vraag zal zijn ingegeven door de zekerheid dat het Oordeel positief zal zijn (in de optiek van christenen althans). Dat had ik, tot ik uw uitleg had gelezen, niet begrepen.

  @Volgeling:

  U zegt dat christendom geen religie is maar relatie.
  Mijn vraag aan andere christelijke lezers: is dat ook zo in uw optiek?

  U zegt “Bij alle religies moet de mens het voor elkaar maken bij God om in de hemel te komen (en dat is onmogelijk, zelfs heel gruwelijk)”. Hoe het in de hemel c.q. het paradijs er uit zal zien daar verschillen de meningen over, maar dat het onmogelijk zou zijn om de tocht daar naartoe te maken? Zo heb ik niemand ooit horen praten.
  Wederom mijn vraag aan andere christelijke lezers: is dat ook zo in uw optiek?

    /   Beantwoorden  / 
 4. volgeling van Jezus

  @abdulwadud

  Wat ik bedoel is dat het voor een mens onmogelijk is om de hemel te verdienen. Voor God betekent al onze goede werken helemaal niets als we tegelijkertijd zijn Zoon verloochenen. De enige manier is door het geloof in Christus.

  Paulus geeft de zekerheid aan de gelovigen door het volgende te schrijven..

  Romeinen 10:9,10

  Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

  En schrijft Paulus dat wij gered zijn Door het geloof in Christus en niet door goede werken te doen..

  Efeze 2:8-10

  8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
  9 niet uit werken, opdat niemand roeme.
  10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

  vriendelijke groeten

    /   Beantwoorden  / 
 5. Age van den Berg

  Ik ben het met volgeling eens dat de kern van het Christelijk geloof de relatie met Christus is, Jezus noemt dit ook het hoogste gebod(matt 22: 37 ).

  Het lijkt dan er op dat Christenen kunnen zondigen wat ze willen omdat Christus toch alles vergeeft, echter zoals in een gewone menselijke relatie niet iets doet om de ander te kwetsen (omdat je van de ander houd) zul je dat in de relatie met Christus ook (trachten) niet te doen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Sietske

  Abdulwadûd, als je hier meer over wilt weten, kun je wellicht het bijbelboek Romeinen er eens bij pakken. Dat boek is een goede samenvatting van hoe God (volgens de christenen) tegen de Zonde en tegen zonden aankijkt.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Floris

  “Hier wordt het Laatste Oordeel van God benaderd alsof het een straf is waar je onder uit kan komen. Beste lezer, niemand kan aan het Laatste Oordeel van dè God ontkomen. Al heeft u Hem lief of niet, op de Laatste Dag zal Hij over u Zijn oordeel vellen.”

  In feite geloven christenen zeker dat God rechtvaardig is, en dus elke zonde straft. Maar het belangrijke is juist dat we mogen geloven dat God zélf, Jezus, die straf heeft weggenomen van ons en zélf is ondergaan. De God die mens werd, de God die zelf de straf onderging die Hij zelf gaf. Onverdient.

  Een treffend gedicht hierover:

  Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est.
  Et mortuus est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est.
  Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile.

  De zoon van God is gekruisigd; ik schaam mij niet, omdat het beschamend is.
  De zoon van God is gestorven; het is onmiddelijk geloofwaardig omdat het klunzig is.
  Hij is begraven en opgestaan; het is zeker, omdat het onmogelijk is.

  - Tertullianus ‘De Carne Christi’ hfst. 5

  ” Bij deze vraag ik om opheldering aan u, beste lezer. Denken christenen nu wèrkelijk dat ze God kunnen schofferen door zich te willen bevrijden van Zijn oordeel? Denken christenen nu wèrkelijk dat ze zich boven Hem kunnen verheffen?”

  Ik denk, en de Bijbel leert dat ook, dat als je ten volle beseft wát God heeft gedaan, hoe groot dat cadeau, die genade is, dat je onderdaniger wordt aan God dan ooit mogelijk zou zijn als je uit angst voor Hem leeft. Je mag God liefhebben en dat heeft, mijn inziens, meer effect dan dat je hem alleen mag vrezen.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Abdulwadûd

  @Floris “Je mag God liefhebben en dat heeft, mijn inziens, meer effect dan dat je Hem alleen mag vrezen.”

  Beste Floris, ik vrees Hem èn heb Hem lief. Ik ben Hem dankbaar voor alles wat Hij mij geeft, Zijn liefde incluis. Ik heb mijZELF niet voor niets de moslimnaam Abdulwadûd gegeven (Abdu Al-Wadûd, dat betekent ‘dienaar van de Liefderijke’, dienaar van Allah, dus).

    /   Beantwoorden  / 
 9. Erik

  Mooi Abdulwadûd, dat je de dienaar van de Liefderijke wilt zijn. In de Bijbel staat oa dit over Gods liefde:

  1 Johannes 4: 16-19
  Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

  Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

  De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

  Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

  … je zegt dat de genade zal overwinnen over de wraak … dat is inderdaad zo, maar het is wel goed om te weten hoe dan!

  Psalm 24:3 en 4
  Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
  wie mag staan op zijn heilige plaats?
  Wie reine handen heeft en een zuiver hart …

  Alleen als je zuiver bent, nooit iets fouts hebt gedaan, gezegd of gedacht, mag je bij God komen. Want zo zuiver is God zelf. Als wij nog vies en zondig zijn en bij Hem zouden komen dan zouden we HEM de Heilige vuil en smerig maken. Hij is volkomen licht en verdraagt geen onreinheid in zijn nabijheid.

  Net zoals je schoenen uitdoet als je moskee binnengaat om die niet vies te maken. En je voeten en handen wast voordat je in aanbidding en onderwerping gaat.

  Maar er is er maar EEN die je zondige hart en handen kan schoonwassen. Dat is met het bloed van Jezus. Dus kom tot je Verlosser Abdulwadûd. Hij zoekt je en wil je redden uit dit oordeel, dat je nooit zult overleven met al je onderwerping aan Allah. Je hebt net als ik en ieder mens Jezus nodig. Hij alleen.
  Kom!

  1 Thess 1:9 en 10
  om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.

  Hij heeft namelijk al jouw straf, jouw oordeel gedragen… en HIJ is de rechter in wiens handen het oordeel ligt.

  De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. – Joh. 5:22

    /   Beantwoorden  / 
 10. Abdulwadûd

  @Erik, bedankt voor het delen van jouw visie met mij en de andere lezers.

  In islam is Allah niet alleen de God van de Liefde. Zulk een beperkt beeld doet geen recht aan Zijn Almacht vinden wij moslims. Zijn Eigenschappen (ook wel de ‘Schone Namen’ genoemd) geven wèl een compleet beeld van Hem. Het voert te ver om hier alle 99 Schone Namen te noemen, maar voor de duidelijkheid geef ik hier een kleine selectie.

  Allah is
  - de Barmhartige
  - de Genadevolle
  - de Koning
  - de Bron van Vrede
  - de Schepper
  - de Liefderijke
  - de Levengevende
  - de Levenontnemende
  - de Zelfbestaande
  - de Brenger van Nood
  - (en nog 89 andere Namen)

  Fijn, Erik, dat jij ook ziet dat Zijn genade over Zijn wraak zal zegevieren. Maar dat dat vervolgens wordt geïllustreerd met een psalm uit de bijbel is een goed voorbeeld van een christelijke visie – en dus NIET MIJN VISIE als moslim zijnde.

  “Mooi dat je de dienaar van de Liefderijke wilt zijn” schrijf je. Sterker nog, Erik, ik bèn een dienaar van Hem. En ‘deo volente’ (‘incha Allah’ zeggen wij moslims) accepteert Hij mijn aanbidding en mijn goede werken en vergeeft Hij mijn zonden.

  Dat christenen leven met de overtuiging dat God hen hun zonden zal vergeven is mooi. Voor hen. Deze overtuiging geeft echter geen ruimte voor onderwerping aan Zijn macht.

  Moslims moeten voortdurend werken aan acceptatie door Allah. Zelfs wanneer ze worden overspoeld door ongeluk. Want ook ongeluk komt van Allah. Het is een test van het Godsbesef. Daarom zeggen wij zelfs in de meest ongelukkige omstandigheden Alhamdulillah (alle lof aan Allah). Zo’n opmerking is dan een directe onderwerping aan Hem.

  Moslims werken dus continu aan hun ‘nafs’, hun ‘ziel’, zeg maar. Dat betekent dat naast die onderwerping aan Hem, voor de mens ook ruimte is ingebouwd om met eigen, door Hem gegeven middelen, aan die ‘nafs’ te werken. We laten niet alles aan Hem over. Volledige onderwerping aan Hem wordt dus gecombineerd met zelfredzaamheid. En het trachten om je eigen wil in overeenstemming te brengen met de wil van Allah? Well, that’s not a problem, but a challenge!

    /   Beantwoorden  / 
 11. Erik

  @Abdulwadûd

  Het verbaasd me dat je de Psalmen als christelijk ziet, terwijl ze toch allereerst Joods zijn, en volgens mij erkent de Islam de Thora, Psalmen, en het Evangelie toch ook als gezaghebbend? Maar dat terzijde.

  God is liefde. Dat is Zijn belangrijkste eigenschap. Hij is onze Vader. Een Vader houdt van Zijn kinderen. Zijn hoogste gebod aan ons is om Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf. En dan heb ik het hier over de God van de Bijbel, de God van Israël en de Vader van de Heere Jezus.

  Bij zijn liefde hoort ook zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Hij is furieus tegen het onrecht en de bedrijvers ervan. Maar Hij ziet nog liever dat ze zich ervan bekeren dan dat Hij ze moet oordelen, straffen en doden.

  Maar Hij heeft ook nog vele andere, ontelbaar vele prachtige namen.

  Hij is de IK BEN
  .. de Schepper van hemel en aarde
  .. de Rechtvaardige
  .. de Rechter van de hele aarde
  .. de Allerhoogste
  .. de Steenrots van Israël
  .. onze Vader
  .. mijn Verlosser
  .. de Goede
  .. Hij, die zijn heilige Geest in hun binnenste gaf.

  Juist door Zijn heilige Geest woont Hij in mij. Daardoor ken ik Hem en heb Hem lief, en doe de dingen die Hij wil.

  Al het goede komt van God, waar het andere vandaan komt is maar de vraag. Maar natuurlijk wil Hij graag dat we in alles bij Hem blijven. En met ons verdriet en onze ellende bij Hem komen en schuilen, uithuilen en getroost worden. Onze vragen stellen, soms zelf uitschreeuwen.

  Door Zijn Heilige Geest verlang ik ernaar om te doen wat God wil en kan ik dat ook doen. Maar als ik dingen doe die God niet wil, dan wil Hij mij vergeven om Jezus wil. Om zijn bloed, zijn sterven aan het kruis van Golgotha.

  Daarom is het ook zo belangrijk dan Jezus daar werkelijk hing, bloedde en stierf. En dat hij niet voor de kruisiging werd gedood of er voor werd beschermd door hem weg te halen en te vervangen door een ander.

  De dood van een ander zou geen enkel effect hebben gehad. Slechts Hij, die volledig onschuldig was, volledig gehoorzaam aan God en volledig vrijwillig de dood voor ons in ging.

  Jezus heeft ook prachtige namen.
  Hij zegt over zichzelf:

  Ik ben het Licht van de wereld
  .. het Brood van het leven
  .. de Opstanding en het Leven
  .. de ware Wijnstok
  .. de goede Herder
  .. de Alpha en Omega
  .. de Deur
  .. die dood geweest ben en leef tot in eeuwigheid

  Ik verlang er naar om iedere dag in Zijn nabijheid te leven, nu en in de hele eeuwigheid.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Abdulwadûd

  De aan Mozes geopenbaarde Torah, de aan David geopenbaarde Psalmen en het aan Jezus geopenbaarde Evangelie zijn inderdaad de boeken waar moslims ook in geloven. MAAR in onze optiek zijn deze boeken niet meer (volledig) intact en zijn het dus geen zuivere bronnen meer.

  Wanneer wij moslims dit uitleggen, nemen wij vaak het Evangelie als voorbeeld: het Evangelie zoals geopenbaard aan Jezus zelve is nergens op schrift te vinden. De evangeliën die in de bijbel staan, zijn van menselijke makelij en geen neergeschreven Goddelijke openbaringen.

    /   Beantwoorden  / 
 13. volgeling van Jezus

  Ten eerste is het evangelie niet aan Jezus geopenbaard. maar het evangelie is juist het goede nieuws van Christus! God is mens geworden in Jezus en kwam hier op aarde om in onze plaats en voor onze zonden te sterven en na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood!

  Geschreven door inderdaad mensen die met Christus geleefd hebben. Hoe uniek dat 4 verschillende personen hetzelfde hebben opgeschreven, alleen alle 4 vanuit hun beleving. En deze evangeliën zijn door God de h.Geest geinspireerd en heeft zijn kinderen daarvoor gebruikt.

  jij zegt: evangelien zijn van mensenmakelij, dat heb ik dus met de gehele koraan (een bedenksel van mensen) -;)

  Vriendelijke groeten!

    /   Beantwoorden  / 
 14. Age van den Berg

  Het verschil tussen koran en het NT is, is dat de koran een openbaring is aan Mohammed.
  En dat de evangelien ooggetuige verslagen zijn, die met behulp van de Heilige Geest op schrift gesteld zijn.

  M.i. is het eerste (de koran) minder controleerbaar, dan de 2e (de bijbel)

    /   Beantwoorden  / 
 15. Erik

  De Islam erkent het Evangelie als gezaghebbend maar niet zoals het in de Bijbel staat.
  De echte woorden van Jezus. Die in de Bijbel zouden zijn vervalst, verdraaid en dus onbetrouwbaar.

  • Dat is wel vreemd en jammer voor degene die van zichzelf zei dat Hij de Weg, de WAARHEID en het Leven is.

  • Dat is wel vreemd, want juist in de Evangeliën blijkt dat in het leven en de woorden van Jezus zeer veel voorzeggingen van de andere profeten zoals Mozes en David wordt vervuld.

  • Dat is wel vreemd, want het Nieuwe Testament bestaat uit verschillende boekjes en brieven die door wel acht verschillende schrijvers zijn geschreven en ze zijn het allemaal met elkaar eens over Jezus en zijn kruisiging.

  • Deze schrijvers waren Jezus zijn beste vrienden, zijn broers en zijn ijverigste volgelingen, de meeste waren ooggetuigen van Jezus leven, sterven en opstanding.

  • Jezus sprak, handelde en stierf in het openbaar. Als de schrijvers van het Nieuwe Testament er maar wat op los verzonnen en zo Jezus zijn woorden vervalsten, dan waren er velen die dit konden bewijzen. En dan zou Zijn aanhang niet zo enorm groot zijn geworden in die eerste jaren in Jeruzalem en omstreken, waar bijna iedereen Jezus kende.

  • De schrijvers van de Evangeliën en de rest van het Nieuwe Testament hebben hun hele leven ingezet voor het verspreiden van deze boodschap van Jezus leven en sterven. Ze werden ervoor vervolgd, gemarteld, gevangengezet, verbannen en gedood. Zouden ze dat doen om een leugen, een vervalsing?

  • Er zijn veel meer, veel oudere, veel meer overeenkomstige afschriften van het Nieuwe Testament gevonden dan van alle andere geschriften uit de antieke oudheid bij elkaar.

  Voor mij is het wel duidelijk dat het Evangelie van Jezus zoals we dat kennen uit de Bijbel de ware en de waarheid is.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Abdulwadûd

  @Age van den Berg: Dat u de koran als een OPENBARING (aan Mohammed, vrede zij met hem) beschouwt, is ook mijn idee. Dat de evangeliën (u bedoelt alleen die vier uit het NT?) ooggetuigenverslagen zijn, daar verschillen niet alleen wij van mening over.

  Dat de koran minder controleerbaar zou zijn, is niet correct. De koran is door Allah, via Gabriël (u allen welbekend :-) geopenbaard aan Mohammed, vrede zij met hem. Hij kon noch lezen, noch schrijven. Hij heeft de koran doorgegeven aan GROTE GROEPEN mensen, die dat ook weer doorgaven etc (dit i.t.t. tot de hadith, de overleveringen die door ketenen van INDIVIDUEN zijn doorgegeven, betrouwbare hadithverzamelingen zijn die van o.a. Moeslim en Boechari).

  Bij het systematisch verzamelen en op schrift stellen, is er gebruik gemaakt van de kennis van vele hafiz (mensen die de koran van buiten kennen) om zodoende de zuiverheid van de teksten te waarborgen en indien nodig teksten te verifiëren (zeker controleerbaar dus!). Zodoende is de koran overal ter wereld hetzelfde, BEHOUDENS enkele verschillen in het gebruik van klinker- en andere tekens.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Age van den Berg

  Ik bedoel met minder controleerbaarder dat Mohammed de openbaring heeft gekregen en deze heeft doorgegeven, wie zegt dat wat hij verteld heeft 1 op 1 is van wat hij heeft doorgekregen, en wie zegt dat degene die het hebben opgeschreven het juist geinterpreteerd en neergeschreven hebben.

  Zoals erik ook al aangeheeft is het nieuwe testament geschreven door mensen die onafhankelijk van elkaar geschreven hebben wat de Here Jezus gezegd en gedaan heeft.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Erik

  Dit zijn de acht schrijvers van het nieuwe testament waarover ik schreef. Met van ieder een citaat waaruit blijkt dat zij Jezus kennen en dienen en van zijn kruisiging en opstanding getuigen.

  MATTHEÜS – ooggetuige, volgeling en vriend van Jezus
  ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ (Mattheüs 26 vers 2)

  JOHANNES – ooggetuige, volgeling en beste vriend van Jezus
  Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. (Johannes 19 vers 20)

  PETRUS – ooggetuige, volgeling en goede vriend van Jezus
  Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. (1 Petrus 1 vers 3)

  MARKUS – volgeling en goede vriend van Petrus
  Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen. (Markus 15 vers 15)

  JAKOBUS – broer van Jezus, ooggetuige en later volgeling
  Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. (Jakobus 2 vers 1)

  JUDAS – andere broer van Jezus, ooggetuige en later volgeling
  De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. (Judas 1 vers 24)

  PAULUS – ijverige volgeling en verspreider van het Evangelie
  Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. (1 Korinthiërs 2 vers 8)

  LUKAS – volgeling en goede vriend van Paulus
  Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. (Lukas 23 vers 23)

  Schrijver niet zeker, misschien APOLLOS
  Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. (Hebreeën 10 vers 19)

    /   Beantwoorden  / 
 19. volgeling van Jezus

  @Abdulwadud

  Jezus heeft jou lief abdulwadud, Hij houd zoveel van jou dat Hij voor jou aan het kruis is gegaan om onze fouten, tekortkomingen op zich te nemen zodat wij van die straf vrij komen en tot God kunnen komen. JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jakob de God en Vader van onze Here Jezus smeekt jou, laat je met Mij verzoenen! God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief…God haat de Islam, maar heeft de moslim lief…(met alle respect)

  vriendelijke groeten

    /   Beantwoorden  / 
 20. Michiel Mans

  God bestaat niet. Allah, Juju evenmin.

  Om te beginnen ontbreekt het bewijs voor het bestaan van god, welke super dan ook. Een argument van de goddelijken, is dat het niet bestaan ook niet onomstotelijk bewezen kan worden. Dat laatste klopt, het niet bestaan kan niet onomstotelijk bewezen worden maar dat hoeft ook niet. Het is aan de goddelijken die zo veelvuldig, vooral binnen de islam, met -’het mag niet van god’- of -’het moet van god’- komen, om eerst dat bestaan van god, allah of juju aan te tonen. Een vreemd gevormde moedervlek op het achtereind van een kalf, waar met wat fantasie ‘allah is groot’ in gelezen kan worden, is geen bewijs. Het is hooguit bewijs hoe verweekt de geest van de betreffende enthousiasteling die er naar wijst, inmiddels is. Als ik moet gaan uitleggen waarom het geen bewijs is, bent u een hopeloos geval. Dan is rede en logica te ver heen bij u.

  ‘Het staat in de bijbel’, is een andere veel gehoorde. Er wordt op deze site rijkelijk met bijbelpassages gestrooid. Nu met Rouvoet&Co in de regering, weer zeer actueel. Als er iets met archeologische vondsten en theologisch onderzoek duidelijk is geworden de laatste decennia, dan is het de farce van ‘het staat in de bijbel’ wel. Los van wat hiervóór al tegen de hardheid van de bijbel bestond, de twee bijbels zijn een samengeraapte berg teksten, geschreven door mensen over een lange periode. Er is zoals het de (kerkelijke) machthebbers uitkwam, naar hartelust in geschrapt en herschreven. De grote keizer Constantijn, een van de papa’s van het christendom, was een belangrijke ‘editor’. Het idee dat de bijbel het boek van god is, is ook zonder het bestaan van god zelf verder aan te hoeven tonen al volslagen absurd, gezien het vele dat eruit geschrapt is of pas eeuwen later werd toegevoegd dan wel herschreven. Het aardige in dergelijke werken soms als voorbeeld voor het goede beschouwen, is wat anders dan letterlijke passages aanhalen als bewijs voor ‘zo moet het’. Van ‘every sperm is sacred’, via ‘de man staat boven de vrouw’, tot ‘flikkers zijn verderfelijk’..omdat..het geschreven staat. Als dat uw betoog is, dan bent u naar mijn idee achterlijk. Als mensen die zich op dergelijke teksten baseren ter onderbouwing van beleid, meer macht krijgen, en dat gebeurt met de huidige regering, gaan we terug naar de middeleeuwen. Met het laatste WRR Integratie-rapport, waarin gemorreld wordt aan de waarde van wetenschap, rede en logica tegenover het ‘alternatief’, de religie en spiritualiteit, is deze weg terug gelegitimeerd. Dit WRR werk is alleen hierom al apekool. Geen enkele harde wetenschapper heeft eraan meegewerkt.

  De meeste mensen zijn religieus omdat het er met de paplepel van kleins af aan ingegoten is. Hersenspoeling dus. Er staat geen spontane Zevende-Dag adventist op in Binnen-Mongolië. De omgeving creëert en stimuleert een religieus beeld in kinderen. Zo is het altijd geweest en pas de laatste paar honderd jaar werd het in het Westen geleidelijk wat minder fanatiek in de meeste streken. Na de komst van de islam in Europa, met al het bijbehorende, nam de invloed en druk vanuit religieuze organen weer toe. Harde christenen liften sinds kort mee. Ook niet-religieuzen ontkomen er niet aan. Er is vrijheid van godsdienst maar geen bevrijding van godsdienst.

    /   Beantwoorden  / 
 21. Abdulwadûd

  @Volgeling @Michiel Mans

  @Volgeling
  Uw zendingswerk richting mij is vruchteloos :-) Met “God haat de Islam” slaat u de religieuze plank mis. Isa (Jezus), vrede zij met hem, is NIET aan het kruis gestorven. Daarom moeten we veel aan onsZELF werken en niet iemand anders onze troep (zonden) achter ons laten opruimen.

  @Michiel Mans: Meldt u zich maar aan als columnist bij dit blog. David Slager zoekt nog een atheïst met een visie op religie :-)

    /   Beantwoorden  / 
 22. Erik

  @Abdulwadud

  Wat bedoel je met de uitspraak over Isa “Vrede zij met Hem”?
  Waarom wens je Hem dat toe?

    /   Beantwoorden  / 
 23. Abdulwadûd

  Bij het noemen van de naam van een profeet zeggen moslims altijd “vrede zij met hem”. Wij krijgen zegeningen van Allah (‘de God’) wanneer wij zegenwensen uitspreken voor Mohammed of een andere profeet. Daarom bevat één van de eerste smeekgebeden die NA het officiële gebed wordt uitgesproken zegenwensen voor een aantal profeten: Mohammed, Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus.

  Overigens spreken wij nooit van ‘Hem’ als we over Isa (Jezus) praten maar over ‘hem’. Hij is niet de zoon van God, want God heeft niet verwekt, noch is verwekt en is niets of niemand in enig opzicht gelijk.

    /   Beantwoorden  / 
 24. Erik

  Mooi dat je de profeten zegent, ik hoop dat je daardoor zelf ook zegen zult ontvangen.

  Of er iemand aan God gelijk is of door Hem verwekt is…? Dit zegt de Bijbel daar oa. over:

  Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen.

  In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij (=Jezus) schraagt de schepping met Zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.

  Tegen Wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent Mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een Vader voor Hem zijn, en Hij voor Mij een Zoon’?

  Maar wanneer Hij de Eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt Hij: ‘Laten al Gods engelen Hem eer bewijzen.’

  (uit Hebreeën 1)

    /   Beantwoorden  / 
 25. Abdulwadûd

  @Erik
  Bedankt voor je reactie. Echter, het is niet aan mij om iemand te zegenen. Ik vraag aan ALLAH of Hij een profeet wilt zegenen. Zèlf zegen ik natuurlijk niet.

    /   Beantwoorden  / 
 26. Age van den Berg

  Beste abdulwahid,

  Ik begrijp dat je niet direct van geloof afvalt, zou ik ook niet doen ;-)

  Maar volgens mij is het een overschatting dat jezelf voor je zonden kunt betalen, de Bijbel leert ons dat zelfs onze beste werken met zonden zijn bevlekt.

  Hoe we ook ons best doen we kunnen nooit bij God in de buurt komen Hij is zo volkomen goed en rechtvaardig.

    /   Beantwoorden  / 
 27. volgeling van Jezus

  Er is maar 1 God en maar 1 middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus de gekruisigde, nog meer, de opgestane.
  Alle lof, alle eer, alle aanbidding is voor U Here Jezus Christus, schepper van hemel en aarde, Zoon des mensen, Zoon van de allerhoogste. Dank U, dat U zich gegeven heeft als een losprijs voor ALLE mensen!
  Ik prijs Uw naam, u komt het toe…
  U bent de vreugde van mijn hart, de weg de waarheid en het leven…niemand komt tot de Vader dan door U Here Jezus. U en de Vader zijn één…Dank U wel dat U de wereld zo lief had dat U Uw eigen Zoon gegeven heeft, ja het kostbaarste wat U had en dat een ieder die in Hem gelooft gelijk de schrift zegt, niet veroordeeld wordt maar eeuwig leven hebben. We zien uit naar U komst in heerlijkheid, dan zal elke knie voor Christus buigen en elke tong zal belijden Jezus is Heer tot eer van God de Vader.
  Kom Here Jezus kom…

    /   Beantwoorden  / 
 28. Erik

  Als ik jou en andere moslims goed begrijp Abdulwahid zegt de Islam dat:

  - De Bijbel vervalst is.

  - Dat God niet de God van Israël is.
  - Dat Hij niet de Vader is van Jezus en van ons.

  - Dat Jezus niet Gods Zoon is.
  - Dat Jezus niet gekruisigd is.
  - Dat een ander in Zijn plaats is gekruisigd.
  - Dat Jezus niet uit de dood is opgestaan.

  - Dat de Heilige Geest niet is uitgestort.
  - Dat een profeet buiten Israël de beloofde kracht van God is.
  - Dat de boodschap van de engel uit de hemel beter is dan alle eerdere boodschappen van God die eerder werden gebracht door de andere profeten.

  - Dat je geen zekerheid hebt van je behoud.
  - Dat je moet werken voor je vergeving.
  - Dat je terug onder de wet bent.
  - Dat je geen kind van God bent.
  - Dat je als nog onder Gods oordeel bent.

  Dit gaat dwars tegen het Evangelie en tegen de hele boodschap van de Bijbel in.
  Er staan in de Bijbel vele waarschuwingen om niet iets anders te geloven dan Gods woord.
  Eén ervan wil ik hier aanhalen, en dat is Galaten 1 vers 8.

  Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! – Galaten 1,8

  De Islam kan niet de weg van God zijn. (Want dat is Jezus)
  Wees je ervan bewust dat de tegenstander van God en van de mensen een leugenaar is, die zich zelfs kan voordoen als een engel van het licht.

    /   Beantwoorden  / 
 29. Abdulwadûd

  @Age @Volgeling @Erik

  @Age
  Ik heet Abdulwadûd Louws, niet te verwarren met imam ABDULWAHID van Bommel. Ik ben géén imam :-) )) “Ik begrijp dat je niet direct van geloof afvalt, zou ik ook niet doen” schrijf je en dat zegt meer over jou dan over mij. Dat woordje “direct” is ingegeven door jouw wens mij te (her)bekeren. Vruchteloze arbeid, Age, je doet je best maar :-)

  @Volgeling
  Ook jouw bekeringspogingen zijn vruchteloos. Zo’n hele oratie als geplaatst om 10.25 uur vandaag geeft een goed beeld van jouw geloofsbeleving. En dat beeld ken ik ondertussen wel… Bevlogen en vol vreugde. Maar dat ben ik ook in MIJN religie. Nogmaals: let’s agree to disagree.

  @Erik
  Je zal het ondertussen al gelezen in mijn reactie op Age (zie hierboven): ik ben dus NIET imam Abdulwahid van Bommel. Je kan citeren uit de bijbel wat je wilt (zoals Volgeling) maar jouw visie ken ik inmiddels wel. Is het uitgangspunt “Voor jouw jouw levenswijze, voor mij de mijne” teveel gevraagd? Is dat nou zo moeilijk?

    /   Beantwoorden  / 
 30. volgeling van Jezus

  Beste Abdulwadud,

  Ik kan jou niet bekeren, dat is het onweerstaanbare soevereine werk van God de heilige Geest.

  En mijn geloof is geen religie, maar relatie!

  En ik heb op deze site niets meer te vertellen dan een gekruisigde en opgestane Christus voor joden een aanstoot en voor de volkeren een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn joden zowel als hen uit de volkeren, predik ik Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods! Want het dwaze van God is zelfs wijzer dan mensen.

  Vriendelijke groeten

    /   Beantwoorden  / 
 31. Michiel Mans

  Allemaal heel leuk dat lettern**ken tot achter de komma, maar waaruit bestaat nou het bewijs dat de bijbel en koran het woord van god zijn?

    /   Beantwoorden  / 
 32. Erik

  @Abdulwadûd

  Ik had je niet verward met van Bommel. Op je eigen weblog heb ik jullie gesprek beluisterd over hoe je tot de islam bent gekomen. Mooi verhaal, ik waardeer je eerlijkheid en dat je blij bent met wat je gevonden hebt en voor jou kostbaar is.

  Maar je noemt jezelf bekeert uit het christendom tot de islam. Betekent dat dat je eerst christen was, dat je de Bijbel en Christus lief had en dat allemaal aan de kant hebt gezet? Is dat een worsteling geweest? Kun je daar wat over zeggen?

  ======================================

  @Michel

  Als je iets wilt bewijzen, moet je het onderzoeken, er veel van af weten. Hoe dichter je bij hetgene komt dat je wilt onderzoeken, hoe beter de resultaten meestal zijn. Denk maar bijvoorbeeld het planetenonderzoek via de ruimtevaart, of aan microscopisch onderzoek.

  Bij de Bijbel is dat ook zo. Als je God, de schrijver/opdrachtgever, leert kennen en gaat lief hebben ga je begrijpen dat de Bijbel Zijn woord is. De Heilige Geest bevestigt dat zelf in je hart en je gedachten.

  Je kunt God leren kennen als je gelooft dat Hij bestaat en Hem ernstig zoekt. Dan zal Hij je belonen door Zich door jou te laten kennen.

    /   Beantwoorden  / 
 33. Abdulwadûd

  @Erik

  Officiëel was ik NH maar deed er jaren nauwelijks wat mee, behalve tijdens een persoonlijke religie-revival in de jaren ’80 (door contacten met de Franciscaanse Vredeswacht in Woensdrecht, zelf was ik toen een bewoner van het Vredes Aktie Kamp – ja ik was ook een echte linkse rakker :-) .

  “Bekeerd vanuit het christendom tot de islam” is een omschrijving die gebruikt wordt bij de columnfoto. Gezien jouw reactie geeft dit de indruk dat ik volledig ‘into’ christendom was. Dat is niet zo. Ik kon er nauwelijks wat mee en heb uiteindelijk gevonden wat ik zocht (vertrouwen, structuur, discipline) in de islam. Het is voor mij persoonlijk geen worsteling geweest. Eerder een bevrijding. Niet in de zin van “bevrijding van het juk van het christendom” o.i.d. maar meer een persoonlijke bevrijding doordat ik nu wist wat ik met mijn leven aan moest.

  Bijvoorbeeld, ik hecht heel veel waarde aan de vijf gebeden per dag (structuur) en de zelfwerkzaamheid (niet alles aan Hem overlaten, ook zèlf de handen uit de mouwen steken). Dat geeft vertrouwen in het leven en dus ook in Hèm.

    /   Beantwoorden  / 
 34. Erik

  Je lijkt niet erg onder de indruk Michiel ;-)

  Wellicht zegt het je wat meer als ik het zo uitleg. Jij doet aan deze discussie mee onder de naam Michiel Mans. Hoe kan ik nu weten of de schrijver van de reacties werkelijk bestaat (en niet een of andere chatbot is), en of hij werkelijk iemand is met de naam Michiel Mans.

  Het enige dat ik zou kunnen doen om het zeker te weten is om jou te ontmoeten. En dat de dingen die jij dan live tegen me zegt overeenkomen met de inhoud, reacties, woordgebruik, stijl, etc van de Michiel Mans op deze blog.
  Daarvoor zou ik dus eerst moeten geloven dat jij bestaat en moeten proberen om live in contact met jou te komen. Door te vragen om een uitnodiging en daarbij te bedenken dat jij daar wel eens op in zou kunnen gaan.

  Zoiets is het met God dus ook.

  Levenslange gevangenen
  ———————-
  Als dit nog steeds niet het soort bewijs is wat je zoekt zou je bijvoorbeeld in de praktijk kunnen kijken of het waar is wat in de Bijbel beweerd wordt.
  De Bijbel zegt oa dat mensen veranderen doordat ze God gaan kennen en liefhebben. Ze worden dan geduldiger, vriendelijker, krijgen meer zelfbeheersing, vrede, liefde.

  Zo vertelde een engelse Bijbelleraar laatst in een bijeenkomst waar ik was het volgende. Er is een gevangenis in Engeland waar langgestraften worden vastgehouden. Toen hij daar jaren geleden voor het eerst kwam heerste er een zeer agressieve, negatieve en uitzichtloze sfeer. De bewakers gingen een van de vleugels van de gevangenis alleen met z’n drieën tegelijk naar binnen, omdat het zo gevaarlijk was. De relaties tussen de gevangenen was beneden peil. En ze smeerden zelfs hun uitwerpselen langs de muur.

  Toen hij er een aantal keren geweest was en het evangelie van Jezus, de rechtvaardigheid van God en zijn aanbod van vergeving voor hun zonden met hen had gedeeld kwam er verandering in. Er kwamen een aantal mannen tot geloof. En in hen werd al wat van dat anders zijn zichtbaar.

  Nu na jaren zijn alle gevangenen van die vleugel tot berekering gekomen. Ze hebben hun oude gedrag en leven, hun oude hart gekeerd naar God en Hij heeft hen veranderd, vernieuwd. Nu zijn de bewakers gewoon welkom en worden ze begroet met “Zal ik even een kopje koffie zetten?” De muren tussen de cellen zijn weggehaald, en het is nu één grote leefruimte. De sfeer is positief en hoopvol. Ze hebben regelmatig met elkaar Bijbelstudie en zingen ipv schelden.

  Wat de wet en allerlei andere hulpverleners niet konden heeft God wel gedaan, namelijk nieuwe mensen van hen gemaakt, die goed willen en goed doen.

  Voor mij is het een voorbeeld dat God echt bestaat en dat Hij echt is wie Hij zegt dat Hij is in Zijn Woord, de Bijbel.

    /   Beantwoorden  / 
 35. Erik

  Ok Abdulwadûd, nu begrijp ik je wat beter.

  Je hebt het oa over het vijf keer bidden per dag. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.

  Doe je dat thuis, op je werk of in de moskee? En wat bidt je dan eigenlijk?

  Is dat ieder gebed hetzelfde, of is dat verschillend voor welk tijdstip het gebed is?

    /   Beantwoorden  / 
 36. Abdulwadûd

  @Erik – Een kijkje op Mans’ weblog (www.gregoriusnekschot.nl/mans) kan een tip van de atheïsten-sluier oplichten :-)

  Over het vijf keer bidden per dag het volgende:
  De tijdstippen hangen af van de stand van de zon. Dat betekent dat ‘s winters de gebeden ‘dichter bij elkaar liggen’ (de dagen zijn dan korter) dan ‘s zomers.

  Op dit ogenblik ben ik druk bezig met reïntegreren op de arbeidsmarkt, ik heb nog geen baan. Thuis is de plaats waar ik het meeste bid. Alleen op hoogtijdagen (bijv. de ramadan) ben ik vrij veel in de moskee te vinden (voor de extra ‘tarawih’ gebeden).

  Eénmaal in mijn ‘carrière’ heb ik een bedrijf meegemaakt, waar mij in staat werd gesteld om in eigen tijd (pauzes) het gebed te verrichten. Dat was dan in het archief dat voorheen een sportzaal was, inclusief de wasbakken waar ik dan mooi de rituele wassing kon verrichten. Prachitg toch? Dat dit bedrijf van Amerikaanse origine is (Modus Media International te Apeldoorn) mag dan een mooi bruggetje zijn naar dat andere bericht op deze blog over de integratie en acceptatie van moslims in de VS :-)

  Een gebed is een lofprijzing van Hem van A tot Z. En ook onderwerping aan Hem uiteraard (vandaar dat we meerdere malen ons hoofd ter aarde leggen). Pas NA het gebed verrichten we smeekgebeden waarin we in onze eigen bewoordingen Hem van alles kunnen vragen. Ook worden er dan Arabischtalige smeekgebeden uitgesproken die afkomstig zijn uit de koran zelf of uit de hadith (overleveringen van Mohammed, vrede zij met hem).

    /   Beantwoorden  / 
 37. Erik

  Mooi dat zo’n bedrijf je de ruimte ervoor geeft. Waar is die rituele wassing eigenlijk voor. Want je wast je voeten en je handen, misschien ook je hoofd?

  In het stoffige midden-oosten kan ik het begrijpen dat je dan even wast voor het bidden. Maar wat is de eventuele geestelijke betekenis ervan?

    /   Beantwoorden  / 
 38. Michiel Mans

  Erik schreef,

  -”Het enige dat ik zou kunnen doen om het zeker te weten is om jou te ontmoeten. En dat de dingen die jij dan live tegen me zegt overeenkomen met de inhoud, reacties, woordgebruik, stijl, etc van de Michiel Mans op deze blog. Daarvoor zou ik dus eerst moeten geloven dat jij bestaat en moeten proberen om live in contact met jou te komen. Door te vragen om een uitnodiging en daarbij te bedenken dat jij daar wel eens op in zou kunnen gaan.”-

  Als Mans gaat beweren, de almachtige te zijn en vanalles gaat beweren, van je gaat verlangen, en eisen, is het misschien geen gek idee om die vent eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Niet?

    /   Beantwoorden  / 
 39. bert

  Dit is geen praten,dit is kakelen.
  KORT EN GOED,EEN GOD DAT IS EEN HERSENSCHIM.
  Deze hersenschim word sedert eeuwen door gehaaide manipulators misbruikt om hele mensen groepen onder de knoet te houden.
  Dit is de grootste morele misdaad ,die u tegen mensheid kan begaan.
  Het is gewoon een wurg greep,die heel onze aarde waarop we leven doet huiveren.

    /   Beantwoorden  / 
 40. Erik

  @Bert,

  Gehaaide manipulators hebben vanalles gebruikt om macht te krijgen, te hebben en te misbruiken. Werk, media, parlementen, geld, voedsel, snelwegen, vliegtuigen, noem maar op of ze hebben het wel voor hun doelen misbruikt, en mensen er mee te onderdrukken. God haat onderdrukking en wil dat onderdrukkers daar zo snel mogelijk mee ophouden.

  Hij wil dat mensen elkaar liefhebben en goed voor elkaar zijn. Vriendelijkheid, vrede, geduld, liefde, goedheid, dat zijn de dingen die van God uitgaan. Ben je daar tegen Bert?

    /   Beantwoorden  / 
 41. Erik

  @Michiel,

  Volgens mij is het kwartje gevallen.
  Als je wilt weten of dat nou allemaal waar is over God, moet je gewoon ‘ns gaan kennismaken met Hem.

  Hij belooft dichterbij te komen als jij dat ook doet. Als jij Hem serieus zoekt zal Hij zich laten vinden.

    /   Beantwoorden  / 
 42. Abdulwadûd

  @Erik

  De kleine rituele wassing (‘woedoe’) is bedoeld om in een staat van reinheid te geraken. Het heeft ook een symbolische functie: wanneer er geen water in de buurt is, kun je je symbolisch reinigen met schoon zand. Zo heb ik eens voorafgaande aan een gebed in een moskee, toen de waterleiding bevroren was, mijn handen over een STENEN muur gewreven voor zo’n symbolische reiniging, die stenen zijn immers van ‘zand’ gemaakt (maar schoon? :-)

  DE VOLGORDE VAN DE KLEINE RITUELE WASSING
  (afkomstig uit “Kom tot het gebed” van imam Abdulwahid van Bommel)
  1. Het gezicht wassen vanaf de haargrens tot onder de kin en van oor tot oor;
  2. De armen tot en mety de ellebogen wassen;
  3. Minstens een kwart gedeelte van te hoofd bevochtigen, door met de natte hand(en) erover te strijken;
  4. De voeten tot en met de enkels wassen.

  DE GROTE RITUELE WASSING
  Noodzakelijk na sexuele omgang, zaadlozing, menstruatie ne bloedingen na een geboorte.
  (Beschrijving ook afkomstig uit “Kom tot het gebed”)
  1. De mond inwendig grondig wassen.
  2. De neus inwendig grondig wassen (door water diep in en uit te snuiven).
  3. Het hele lichaam grondig wassen (waarbij van de huid geen plekje ter grootte van een speldeknop droog mag blijven)

  Punt 3 doet men als volgt: reinigen onderlichaam, woedoe en douche (driemaal water over hoofd, driemaal over rechterzijde lichaam, driemaal over linkerzijde lichaam).

    /   Beantwoorden  / 
 43. Erik

  OK Abdulwadûd,

  Bedankt voor de uitleg van het hoe en wat van de woedoe. Maar waarom doe je het? Ja, omdat het in de voorschriften staat en wellicht in de Koran.

  Ik bedoel te vragen: waar doe je het voor, wat gebeurt er door dit te doen, en wat als je het niet doet. Gaat het alleen gewoon om lichamelijke schoonheid (heel belangrijk) of zit er nog een diepere betekenis achter? Dat haal ik nog niet echt uit je antwoord.

  Herkansing ;-)

    /   Beantwoorden  / 
 44. Abdulwadûd

  De woedoe is ook een ritueel dat je doet concentreren op het komende gebed. Zelf beschouw ik de woedoe daarom als een (spi)rituele reiniging (of dat een gangbare opvatting is, weet ik niet) zonder welke ik mij niet tot Allah WIL richten.
  Duidelijk, Erik? :-) ))

  Als je de woedoe niet doet, is het gebed ongeldig, MITS je de gelegenheid HAD om die woedoe te doen. Er zijn omstandigheden waarin de woedoe niet mogelijk is.
  Jaren geleden bijvoorbeeld was ik voor een paar dagen in het ziekenhuis i.v.m. een blinde-darm-ontsteking. Voor een symbolische woedoe nam ik daarom een steen mee (ik kon niet de wassing doen) en liggend deed ik het gebed (bewegingen van mijn ogen symboliseren dan de bewegingen die bij het gebed horen).

    /   Beantwoorden  / 
 45. Liesbeth Veldhoen

  Hoi Abdulwadud, het is voor mij de eerste keer dat ik deze site bekijk. Ik ben sinds 2,5 jaar christen, dwz ik wist altijd wel dat God bestond en dat ik het ooit (als ik oud of ziek zou worden) met Hem in orde moest maken. Maar God had het anders voor met mij, te lang verhaal om hier te vertellen. Maar goed, mijn leven is compleet veranderd sinds ik besef dat ik verlost ben en dus welkom ben in de hemel, dat het beste nog komen moet. Als mens ben ik, in positieve zin, erg veranderd, dit omdat ik nu een relatie heb met de Here Jezus, mijn Verlosser. In mijn dagelijks leven merk/voel ik dat Hij me helpt en leidt. Mijn vraag aan jou is: ‘Merk jij iets van je geloof in Allah in je dagelijks leven, voel je het? Kun je alles bij hem kwijt? Heb jij ook een relatie met hem, geeft ‘t je (echte) rust?’
  Ben benieuwd. Vriendelijke groet, Liesbeth

    /   Beantwoorden  / 
 46. Liesbeth Veldhoen

  Hoi Abdulwadud, het is voor mij de eerste keer dat ik deze site bekijk. Ik ben sinds 2,5 jaar christen, dwz ik wist altijd wel dat God bestond en dat ik het ooit (als ik oud of ziek zou worden) met Hem in orde moest maken. Maar God had het anders voor met mij, te lang verhaal om hier te vertellen. Maar goed, mijn leven is compleet veranderd sinds ik besef dat ik verlost ben en dus welkom ben in de hemel, dat het beste nog komen moet. Als mens ben ik, in positieve zin, erg veranderd, dit omdat ik nu een relatie heb met de Here Jezus, mijn Verlosser. In mijn dagelijks leven merk/voel ik dat Hij me helpt en leidt. Mijn vraag aan jou is: ‘Merk jij iets van je geloof in Allah in je dagelijks leven, voel je het? Kun je alles bij hem kwijt? Heb jij ook een relatie met hem, geeft ‘t je (echte) rust?’
  Ben benieuwd. Vriendelijke groet, Liesbeth

    /   Beantwoorden  / 
 47. Abdulwadûd

  @Liesbeth
  Dank je voor je reactie en vooral de vraagstelling, “Voel je het?” Mensen willen nog wel eens vergeten dat religie ook een kwestie van gevoel is, en dat het niet is: de wetten en regeltjes van de één of andere godsdienst als een robot uitvoeren en naleven. “Don’t interpretate, imitate!” las ik eens bij een ‘avatar’ op een moslimforum. Niet echt mijn ding. Maar goed, ik dwaal af.

  Allah is mij nabij, dichter dan mijn halsslagader. Het vertrouwen dat Hij (met hoofdletter, Liesbeth :-) mijn leven stuurt, geeft rust. De onrust die ik van nature heb, wil nog wel eens zijn lelijke kop opsteken, maar medicatie middels ritalin (ik heb ADHD) doet wonderen…

  In eerdere dialoog met christenen op dit blog heb ik opgemerkt dat zij vaak over ‘relatie’ spreken en niet over ‘religie’ als hun godsdienst ter sprake komt. Gezien jouw reactie neem ik aan dat dat ook voor jou geldt. Echter, niet voor mij.

  Allah is er voor mij, zoals ook voor alle anderen die in Hem geloven, ik kan Hem alles vragen en als Hij vindt dat wat ik vraag, goed voor mij is, dan zal Hij mij dat geven. Wanneer mij iets naars overkomt, dan zal ik Hem ook prijzen! Want ook ongeluk komt van Hem. Ongeluk is een door Hem gegeven test van de geloofsbeleving; daar heb ik nog wel eens moeite mee, zeker wanneer onrust de kop opsteekt als ik een pilletje vergeten ben. Maar alhamdulillah (alle lof aan Allah) is er dan altijd mijn liefhebbende echtgenote die mij er aan herinnert dat Hij er is en dat we in Hem moeten vertrouwen, hoe moeilijk het soms ook kan zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 48. lots

  Speelt reinheid geen rol bij het bidden voor christenen?

  Nee. In ieder geval is er geen rituele wassing voorgeschreven. Dat christenen zich voortdurend innerlijk reinigen is wel van belang. Daarom heeft voor christenen ook steeds het gebed om reiniging en vergeving van zonden een grote plaats. Zoals David bad in psalm 51.

  De christenen moeten zich ook reinigen, maar dan geestelijk/ innerlijk! Lichamelijk is genoodzaakt voor de hygiene, maar is niet direct genoodzaakt met het gebed.

  100 vragen van moslims aan christenen:
  http://www.evangelie-moslims.nl/img/upload/100%20vragen%20document%20site%20HT.doc

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.